Речник на Патриарх Евтимий
прѣꙁьрѣт  
прѣꙁьрѣт -прѣꙁьрѭ -прѣꙁьрш св (20) 1. Презра, погледна с презрение. Тѣмже  въсѣ прѣꙁрѣшѧ вещнаа  нꙁѹ влѣкѫщаа,  ѡтьства глаголѧ,  сърѡдства  єще же  своа, ꙗкоже рещ, тѣлеса ЙП 182.8 спльнѣющ ꙁаповѣд ꙁредно, проповѣднце Хрстова,  творещ, ꙋаше прѣꙁрѣт пльть Теоф 262.12 престꙋпльша же ꙁаповѣдь твою  падша того не преꙁрѣлъ ес н же ѡстав Яков 322.10 Същото значение и в Петк 78r.26 МИнд.1-2 348.2. 2. Пренебрегна, оставя без внимание, отхвърля. ѻбаⷱ ꙗко нескꙋсн  нєвѣжде сѫще сълꙋьшее сѧ ꙗкоⷤ нѣкѫѫ малѫ  ньсѡ же сѫщѫ вещь прѣꙁрѣвше Петк 79r.3 Не прѣꙁр҄ влⷣце свою рабѹ. не ѻстав мене єднꙋ беꙁеднꙋ ꙗвт севъ рѡдѣ моⷨ ИМ 162v.15 Б͠ь же молнїе своего ѹгоднка кѡнстантіна на длъꙁѣ не преꙁрѣ, нъ въ скорѣ ѡтмъщенїе сътвор Конст 425r.38 Същото значение и в Петк 74v.15 Филот 78.11 87.8 94.20 Конст 425v.38 433v.15 Теоф 259.19. 3. Изоставя, откажа се. Нѫ н тако прѣꙁрѣ б͠ь своѫ рабѫ на мнѡѕѣ беспамѧтнѫ лежат, н же тлеѫ растлѣтⷭ непорѡномꙋ ономꙋ тѣлес Петк 78v.11 Е̆, прѣподобнаа мат. не прѣꙁр нас лютѣ бѣдꙋѫщїх въ горцѣмь семь  бѣдномь ѧꙁылщ Филот 94.11 сце  же въсѣ дѡлнѣа мѫдрованїа до конца прѣꙁрѣвше небеснымь осїаваѫт сѧ свѣтомь ЙП 181.10 4. Проявя снизхождение, простя. Благодарм тѧ, господ, боже нашь, ꙗко мнѡжьствѡмь млост твоеѫ прѣꙁрѣль ес беꙁаконїа  съгрѣшенїа наша  не потрѣбль ес нас до конца. МИнд.1-2 346.4 Прꙁр благоѫтрѡбнѣ, неꙁслѣдме, на ны, прѣꙁрѣвь нашаа беꙁаконїа, молѧщѧ сѧ, мѣѫ на се ѡ нас твое млоср(ъ)дїе МИнд.1-2 349.18