Речник на Патриарх Евтимий
прьвѣе  
прьвѣе нареч предл (27) I. Нареч. 1. Първо, на първо място, преди всичко. Крⷭть же пакы ѿ ꙗковы же аще бѹдеⷮ вещ сѹщь, не прьвѣе потаете аще не крⷭтте тогѡ ꙗко л͠ка ИМ 170v.3  своѧ дѡмы не пръвѣе постгѡшѧ, прѣжде даже тѣмь въ ѡстровь пот  досто̆нолѣпнѣ прѣподобнѣ̆ въꙁдат благодаренїа Филот 94.27  пръвѣе ѹбо же въ полатѣ болꙗры ѿгна, ꙁабывь юже къ велкомѹ кѡнстантінꙋ ѻбѣты Конст 428r.32 Същото значение и в Конст 430v.7 430v.8 435v.13 Мих 170.11 179.23 ЙП 185.24 II Никод 223.20 ЛЙЗ 283.4 296.17 298.9. 2. Преди, по-преди, отначало.  ѡбраꙁь єго ѡс͠щенїе въсѣмь вѣрнымь ѹстро се. прьвѣе ѹбо л͠кы ѹбвающь, послѣжⷣе же бѣсы ИМ 170v.21 „Радѹ̆ сѧ, ѡбрадованнаа, господь с тобоѫ“  пръвѣе с тобоѫ  н(ы)нѣ с тобоѫ  в вѣкы с тобоѫ, ꙗко прѣвышьш въсеѫ твар ты ꙗвла сѧ єс Мих 171.2 Аще л нѣст(ь) патрїарха. стот на мѣстѣ, деже пръвѣе рѣхѡм ЛЙЗ 300.21 Същото значение и в ИМ 173r.2 Нед 611r.6 ЙП 185.11 191.3 ЛЙЗ 300.1 300.2. 3. За първи път. Не бѡ обрѣте се когда таковое лце съпрежено ѡбльгено когда ѡт ꙁапрѣщенїа, ꙁа єже єдною онѡ лце ѡт дрѹгаго пръвѣе на дрѹгы̆ бракь вторы̆ ꙗвѣ прходеще, не второбраьнь нарцат се Антим 245.18 II. Предл. Преди. мже пае ныⷯ рауⷣѫт сѧ агг͠л.  пръвѣе въсѣхъ, б͠ъ. стнаа стота Петк 75r.23 Да съмѡтрѧть ѡкааннї, ѡт кѫдꙋ съставлена бышѧ небеснаа  ꙁемнаа, елка по въꙁдꙋхѹ  елка въ вѡдах, пае же ꙗже пръвѣе сх Филот 91.2 Томѹ  пръвѣе ныхь неходата̆стьвнѣ съєднꙗт се прѣдано I Никод 207.29 Същото значение и в ЛЙЗ 293.10.