Речник на Патриарх Евтимий
пакꙑ  
пакꙑ нареч част (154) I. Нареч. 1. Пак, отново. вънгда тѣмь оставт црⷭтвїе, раскааше се  пакы тѡ̏ скат наънꙿше, ѿ въсего сгꙿклта ѹбїен быше Конст 425v.17 Г͠лтꙿ бо пакы въ номь павль Нед 604r.28 вера ѡбрадованнѣ  въседѹшнѣ праꙁдновахѡмь, д(ь)несь же пакы славнаго Мхала съндохѡм сѧ (ь)стное тръжьствоват тръжество Мих 170.8 Същото значение и в Петк 76r.14 81r.19 ЙР 16.22 18.21 22.25 23.1 ИМ 164v.30 164v.31 165r.7 165v.26 166r.10 166r.12 166r.20 166v.7 167r.2 167r.13 168v.7 169r.20 169v.21 170v.2 170v.31 171r.18 Филот 81.14 84.24 92.3 92.8 Конст 428r.16 428v.7 428v.19 (2) 428v.25 429v.6 429v.29 429v.37 432r.15 432r.40 436r.11 438r.12 Нед 605v.37 607r.29 607v.24 608r.41 609v.14 609v.25 609v.32 611r.29 ЙП 190.5 192.21 193.16 I Никод 206.25 208.22 209.23 210.20 210.23 211.3 215.3 217.7 219.17 220.19 II Никод 224.19 Кипр 229.26 230.27 231.25 234.1 236.3 Теоф 259.15 262.25 ЛЙЗ 289.1 289.14 290.23 (2) 290.24 (2) 290.31 290.32 292.17 292.25 293.30 295.1 295.3 (2) 295.13 295.14 (2) 297.8 299.21 299.23 299.25 300.2 300.5 300.11 301.3 (2) 301.24 303.19 303.21 305.7 СЙЗ 359.4 (2) 359.10 (2) 359.29 (2) 362.25 (2) 363.16 (2) 363.17 367.8 370.25 (2) СВВ 393.1 (2) 393.19 393.20 (2) 394.2 394.3 (2) 394.28 (2) 396.12 (2) 397.10 ЛОглаш 375.1 (2) 375.17 (2) 385.29 (2) Яков 315.12 316.1 (2) 318.9 (2) 326.17 МЕп 341.8 МС 351.11 352.2. 2. Освен това, също така. Пакы же въ с͠тѣ слѹжбѣ не прносте хлѣбь ꙗкоⷤ мы, нь беꙁкваснаа ИМ 169r.24 На въстѡныхꙿ же пакы, маѯїмїань галерїе лютѣшаа схь творе бѣше, двѣма ꙁлѡма въстокь наслѣдовавшмь,  на хрїстїаны несътрьпмѹ брань въспалꙗющмь Конст 426r.1 Помнаѫще ꙋбѡ спаснѫѧ твоѫ сѫ ꙁаповѣдь  въсѣ, ꙗже ꙁа нас бывшаа, кр(ъ)ста, грѡба, трїдневнаагѡ въскр(ѣ)сенїа, еже на небеса въꙁшьствїа, еже ѡ деснѫѧ сѣденїа, втораго  славнаго пакы пршествїа СЙЗ 368.18 Същото значение и в Конст 429v.1. II. Част. Пък. Елкѡ по слѣ ѡдⷮат дльгъ, тѡ же пакы ꙗко нетлѣннѣ блгⷣтъ подат же немощїѫ слова бѣдствꙋѫщїмъ намъ Петк 74v.1 Ѿ кѹдꙋ же пакы ꙁобрѣтосте хѹлное ѻнѡ  б͠гоненавстное ѹенїе, єгоⷤ  бѣсѡве рещ ꙋжасают се ИМ 165v.5 ꙗко да не кто, ѡт беꙁмѣрнаго млованїа подвжемъ, въпаднет въ Маласїанꙿскѫ єрес(ь) л пакы, рад опаснаго стѧѕанїа, впаднет въ Наватꙿскѫ прѣлъст(ь) II Никод 221.13 Същото значение и в ЙР 9.16 ИМ 171r.23 Филот 82.31 Нед 608r.20 Антим 241.18.