Речник на Патриарх Евтимий
подобьнѣ  
подобьнѣ нареч (18) Съответно, по същия начин, подобно на, също така (и). не по мноѕѣ врѣмен пакы поⷣбнѣ пръвѡмꙋ сътвор  дрꙋгаго такожⷣе нща обрѣтъ ѿдастъ томꙋ въсѧ своѫ ꙋтварь Петк 76r.15 такожⷣе же  ѹбѡгымь мѹжемь.  срымь •  дѣтемь •  вдовцамь поⷣбнѣ Конст 436r.27 прїде же  перꙿскыⷯ єпкⷭѡпь ъстно съсловїе • поⷣбнѣ же  ѳракїане •  кїлїкїане  каппадѡке Конст 436v.28 Същото значение и в ЙР 8.16 ИМ 165v.21 ЙП 187.13 195.31 198.8 I Никод 211.27 213.7 215.13 217.18 Кипр 231.21 237.9 ЛЙЗ 296.19 303.29 СЙЗ 368.10 ЛОглаш 381.18.