Речник на Патриарх Евтимий
прѣдъставт  
прѣдъставт -прѣдъставлѭ -прѣдъставш св (9) Представя, предложа. Братїе, молѧ вы, прѣдставте тѣлеса ваша ста, жрътвѫ жвѫ богов II Никод 222.7 прѣдъставт сѫдщѹ Вж. Нед 605v.37 606r.3 606v.19. ~сѧ (себе) Представя се, предложа се. Бл͠годарѹ те съдѣтелꙗ въсѣхь б͠а, мⷧ ємѹже ѻбрѹх ѿ младенꙿства себе стѹ тебѣ прѣⷣставт Нед 610r.20 Се бѡ прѣстое его тѣло  жвотворѧщаа кръвь, въ настоѫщї̆ ас въходѧща, на та̆нѣ̆ се̆ прѣдставт сѧ хѡтѧть трапеꙁѣ СВВ 398.3 даждь намь слово въ ѡтвръꙁенїе ꙋсть нашх, въ еже прꙁыват благод(ѣ)ть свѧтаго твоего дѹха на хотѧщѫѧ прѣдставт сѧ дары ЛОглаш 375.25 Същото значение и в ИМ 163v.21 173v.