Речник на Патриарх Евтимий
пррещ  
пррещ -пррекѫ -пррееш св (5) Река още, добавя. Се̏ къ сгꙿклтѹ  къ вьсемѹ пррее вонꙿствѹ. н͠нꙗ сладꙿаша мнѣ ⷭ съмръть пае жвѡта, сн͠ѡвне вдѣвь пршъствїе Конст 425r.20  дръꙁа пррекь  не бо се, въскорѣ бо ꙋꙁрш славѹ б͠жїю Нед 605v.34 Благослов, владыко, кадло. Томѹ же обынѣ благословвшѹ  молтвѫ пррекшѹ ЛЙЗ 293.13 Същото значение и в ЙР 21.9 ЛЙЗ 303.9.