Речник на Патриарх Евтимий
подобат  
подобат -подобаѭ -подобаеш несв безл. само 3 л (28) 1. Трябва. пꙋстынѧ ѻставлъш къ ѿ͠ьствꙋ вьꙁврат сѧ, тамо бѡ тебѣ тѣлѡ поⷣбаеⷮ ꙁемⷧ ѻставт, дх͠ъ же вь невещестъвнаа прѣвест селенїа Петк 77v.13 А єже ꙗко въ ммотеен прѣдохѡⷨ, не поⷣбаеть то ꙁабвенїа глъбнамь ѿслат ИМ 173v.24 Подобает же въсѣкомꙋ, проꙁволѣѫщомꙋ на свѧщенньства въꙁыт степень, сто жтїе мѣт  тѣло несквръно II Никод 224.1 Същото значение и в Петк 76r.3. 2. Подобава, подхожда, съответства.  свом стрⷭтꙿм въсе ѻб͠жвшаго, самого влⷣкы нашего б͠а г͠а І̇͠ѵ Х͠а. ємѹже поⷣбаеть въсака слава. ъсть  покланꙗнїе ѿ въсее твар Нед 611v.10 Аще кто въ дѣвꙿствѣ сы̆  въ мрꙿстѣмь л ноьстѣмꙿ нѣ  їере̆стѣм, растлв же сѧ ѡт нѣкоего  аще въ бедрѫ тъїѧ, ꙁапрѣщенїе ѹбо прїѧт подобает II Никод 223.9 Іере̆ въꙁгластъ: Ꙗко подобаетъ т въсѣка слава ЛЙЗ 290.16 Същото значение и в ЙР 26.17 Филот 90.14 Мих 180.15 Кипр 232.15 ЛЙЗ 295.13 СЙЗ 358.30 360.15 363.13 СВВ 392.20 393.7 397.25 ЛОглаш 375.15 Яков 309.24 311.19 315.28 332.27 МИнд.1-2 350.12. подобаѧ Като прил. Подобаващ, полагащ се. прїт твое свѧтост ꙁде съ въсѣмь прьтомъ цръковнымь  съ подобаѫщоѫ ьстїѫ, еже прѣнест сїѧ ьстныѧ мощ прѣподобнаго ѡтца ЙР 24.4 справт же съгрѣшеное дондеже врѣме настоть, ꙗко да мнѡгымь странамь поⷣбающее подасте съгласїе Конст 436v.12 Подобающꙋю царꙋ свѣтлость вьседрьжтель царь вь царствїа свѣтѣ полож Теоф 273.14 подобаѭщее Като същ. ср. ед. Достойното. Аще л  ѿ подобающаго далеⷱ нѣгде ѻстанеⷨ, простть намь блаженаа ѡна д͠ша  вьсѣкое сладост спльннаа ꙗко ѡ͠целюбьꙁныⷨ едѡмь ИМ 162v.1