Речник на Патриарх Евтимий
петръ  
петръ м ЛИ (18) 1. Петър – един от дванадесетте апостоли. то же пакы сп͠сь къ петрꙋ реⷱ ИМ 165r.7  въ прходещѹю нѡщь, ꙗвше се ємѹ петрь  павль х͠в апⷭл гл͠юще Конст 427r.27 Подвгн Петра, подвгн Павла  весь бож(ь)ствных ѹенкꙿ лкь, ꙗко да прлежнѫ молтвѫ сътвѡрѧть  добрѣ ѹбо текѫщѫѧ на спасныѧ направѧть пѫт  по бож(ь)ствных стъѕах шествоват ѹстрѡѫть ЙП 202.4 Същото ЛИ и в Конст 427r.28 434v.10 434v.15 434v.40 ИМ 168r.30 Антим 241.24 I Никод 209.3 МБлаг 345.23. 2. Петър – цар на България (927–969). благоьствомѹ бѡ тѡгда царю петрѹ блъгарскаго царства хѡрѫгв дръжѫщѹ ЙР 17.2 Въсеьстномѹ ѡтцѹ іѡаннѹ, пѹстыножтелю, петръ царь ЙР 18.24 Благоьствомѹ  самодръжцѹ блъгарскаго скѵптра царю петрѹ ЙР 19.15 3. Петър – игумен на манастир, ученик на св. Иларион Мъгленски, споменат в неговото житие. Петрѹ нѣкоемꙋ тѣмь прⷣѣстателꙿствꙋющꙋ, мѹжꙋ добродѣтелнꙋ  нарѡтѹ ИМ 173r.20 нѣцї ѿ нⷯъ прⷣѣреⷱное наеше нерадт правло • прⷣѣреⷱнномꙋ же съпротвеще се петрѹ. раꙁдоры нѣкые  єрес въвѻжⷣаахо ИМ 173v.2 Се же вдѣнїе прⷣѣреⷱны петрь ꙁвѣстно вѣды, въсѣмь же въ ѡбтѣл нѻкѡⷨ ꙗвѣ ꙁвѣст ИМ 173v.9