Речник на Патриарх Евтимий
прѣходт  
прѣходт -прѣхождѫ -прѣходш несв (8) 1. Минавам, преминавам, премествам се. не ѡт града въ град, нѫ ѡт пѹстынѧ въ пѹстынѧ прѣходѧ, ѡтхѡдт ѹбѡ въ но мѣсто, растоанїе не мало мѧщее ЙР 12.27 прѣхѡдѧ ѡт слы въ слѫ  въсхожденїа въ ср(ъ)дц полагаѧ ЙР 13.8 ѿ ꙁемл прѣходеть, нъ вѣкы вѣные не прѣходеть. кръв на ꙁемл пролвають Нед 604r.1, 2 2. Преминавам, отминавам. Врѣмен же не малѹ прѣшедшѹ, прѣходть ѡттѫдѹ въ но мѣсто, деже пещерѫ обрѣть темнѫ ѕѣлѡ  мранѫ ЙР 9.24 проповѣднце Хрстова,  творещ, ꙋаше прѣꙁрѣт пльть, – прѣходтꙿ бо, – попещ же се ѡ дѹш Теоф 262.12 прѣходѧщаꙗ Като същ. ср. мн. Преходните неща, преходното. Аще ѡсмаго вѣка любы въ те въселт се. въ скорѣ тлѣннаа  прѣходещаа омраꙁш Кипр 236.28. 3. Преживявам, прекарвам.  ѡвь ѹбо на небо рѹцѣ протеженѣ мѣе въсѹ прѣпровождааше нощь, ѡвь же въ колѣнопрѣклоннхь, нь кр(ъ)стоѡбраꙁно тѣхь протеѕае бѣше въсѹ прѣходещ нощь Кипр 227.16.