Речник на Патриарх Евтимий
попеене  
попеене -ꙗ ср (12) Грижа. не бѣ тѡ тамо попеенїе ѻ съпрѫгѡⷯ вѡлѡвъ. нⷤ ѻ ꙁлатѡꙋꙁнⷣыⷯ конеⷯ. не ѻ ѡдеждаⷯ  постелⷯѣ Петк 77r.7 Мнѣ ѹбо попеенїа сходаташ мнѡга, себѣ же беꙁмѣрнѫѧ пеаль  въсегдашнее мѫтелство Филот 82.26 Аще л же  породш, беꙁмѣрна тебе обьмѫт попеенїа  трꙋды, глаголѧ же Филот 83.5 Същото значение и във Филот 83.7 83.9 89.16 Конст 436v.21 Теоф 273.19. попеене творт Положа грижи, грижа се. о невещестъвнѣ же  нестъщмѣ  о дѹшѫ полѕѹѫще  вынѫ прѣбываѫщо н же мало попеенїе творт ЙР 6.21  о нѣьсом ꙁемнѣмь творл б попеенїе, въ скорѣ того ммотещ хѡтѣхѡм памѧть ЙР 7.2 Проее ѹбо прѣбывааше, въсѣко попеенїе о стадѣ творѧ ЙП 195.35 попеенꙗ сътворт Положа грижи, грижа се. мнѡга же  попеенїа о семь сътвор, нкоѫже нкако полѹ полѕѫ Филот 96.32