Речник на Патриарх Евтимий
прѣдъварт  
прѣдъварт -прѣдъварѭ -прѣдъварш св (3) 1. Изпреваря. Въсхотѣ же того т цр͠ь константінь, нъ бжⷭтвномѹ сѹдѹ того прѣⷣваршѹ, ѻстав Конст 427v.32 прѣдъварьшее Като прил. Станалото по-рано, предишното. въс же ꙗко на х͠вь сце на цр͠евь въꙁраахѹ ѡбраꙁь, ꙗкоже въ сънѣ се̏ а не ꙗвѣ быт мнеще, рад прѣⷣваршаго неъстїа Конст 431v.15 2. Застана пред. Прѣдвармь лце его въ сповѣ(данї) СЙЗ 360.7