Речник на Патриарх Евтимий
подобе  
подобе -ꙗ ср (23) 1. Подобие, сходство, прилика. Сътвормь аг͠гела по ѡбраꙁѹ  подобїю нашемѹ I Никод 206.29 Словеснаа же  по ѡбраꙁꙋ божїю  по подобїю съꙁданнаа дѹша тогда, свое достонꙿство въспрїемш I Никод 216.8 Еднꙿ же  мнт се быт д(ь)нь въсе врѣме оно но подобїю вѣка оного; нѣст(ь) бѡ ѹтро л веерь вдѣт Кипр 231.5. Същото значение и в I Никод 206.28 217.11 СЙЗ 360.27 Яков 322.9. 2. Образ, вид, изображение. Мнѧще сѧ мѫдр быт. ѡбѹашѧ. ꙁмѣншѧ славѫ едного бога въ подобїе етврѣнѡгь  гадъ  птць Филот 90.29 поⷣбїе ꙗвльшаго се тебѣ на нб͠с ꙁнаменїа сътворь.  прⷣѣ твомь вонꙿствѡⷨ ност се повел Конст 426r.32  покланꙗемаго дѹха въ подоб голѹбн  бож(ь)ствнаго съ небесе ѹслышат гласа Кипр 226.5. Същото значение и в Петк 74r.7 ЙП 190.11 190.13 190.14 191.18 192.2 192.5 192.14 192.17 192.24 192.29 193.20 194.1.