Речник на Патриарх Евтимий
прьтъ  
прьтъ м (15) Клир, духовенство.  абїе прꙁвавь свѧтѣ̆шаго Германа патрїарха  весь же съ нмь свѧщеннѣ̆шї̆ прьть, многохѹлныѧ ꙁрее глаголы ЙП 188.27 Патрїарꙿхь же ꙗко се слыша, ꙁыде съ въсѣмь прьтоⷨ въ срѣтенїе с͠тго, съ свѣщам же  каділы ИМ 174r.12 Ѡ свѧтѣ̆шомъ архїепскопѣ нашемъ, мѧ рекъ, (ь)стномъ пресвтерствѣ, еже ѡ Хрстѣ дїаконствѣ  ѡ всемъ пртѣ  людехъ, господꙋ помолм сѧ Яков 309.4 Същото значение и във Филот 92.1 92.18 97.20 ЛЙЗ 289.32 295.16 СЙЗ 358.6 СВВ 392.3. црькъвьнꙑ прьтъ Клир, духовенство. Съ нм же  вьсеьстны патрїархъ ... васлїе съ вьсѣмъ прьтѡмь црк͠ѡвнымь. съ нм же  мнѡжьствѡ мнѡгѡ беꙁьслънаго нарѡда Петк 80v.23 патрїархъ же, въꙁемь ьстныѧ прѣподобнаго мѡщ, съ въсѣмь прьтомь цр[ъ]ковнымь пѫтꙿнаго ємлѣше сѧ шьствїа, радѹѧ сѧ  славѧ бога ЙР 24.23 Ꙗко ѹбо къ Трънѡвꙋ наѧшѧ прблжат сѧ, ѹвѣдѣ патрїарха  весь цр(ъ)ковны̆ съꙁва прьть, ꙁыде въ срѣтенїе съ въсѣмь нарѡдѡм, съ свѣщам  кадлы  мѵры благовѡнным Филот 97.20 Същото съчетание и в ЙР 24.4 10 Филот 89.20.