Речник на Патриарх Евтимий
савва савеле саворе садъ сажденьнъ само самовдьць самовластьно самовластьнъ самогласьнъ самодвжьнѣ самодрьжьць самодѣтельнца самоꙁьрѣне самопроꙁвольнъ самосатеꙗннъ самохотьнѣ самоне самоньнъ самѹлевъ самѹловъ самѹлъ самъ санъ сарра сатана сверѣпѣт сверѣпьство свещѧньносъврьштель свн сврат свтъкъ свобода свободтель свободт свободь свободьнъ свобождене сво своство своствьнѣ своствьнъ свѣнт сѧ свѣтльнкъ свѣтльнъ свѣтоводт свѣтоносьнъ свѣтосꙗне свѣтъ свѣтьло свѣтьлость свѣтьлѣ свѣтьлъ свѣтѧ свѣща свѣщьнкъ свьтѣне свьтѣт сѧ свѧттель свѧттельнъ свѧттельскъ свѧттельство свѧтт свѧтость свѧтъ свѧтꙑнꙗ свѧщат свѧщен- свѧщене свѧщеньнкъ свѧщеньньскъ свѧщеньньство свѧщеньньствоват свѧщеньнодѣстве свѧщеньнодѣство свѧщеньнодѣствоват свѧщеньноꙁьрене свѧщеньнонокъ свѧщеньнонаѧле свѧщеньнъ свѧщеньство свѧщеньстводѣствоват се себе севръ седмца седмцеѭ седмꙑ седмь селене село септѧвр серафмъ серге сестра сгклтъ скелꙗ скеръ сла слвестръ слоамль сльнъ смонъ снаскъ сонъ сонь срота срѣь сръ сце сцевъ сць сꙗне сꙗт скарѧдѣ сквара сквожьнꙗ скврьна скврьнъ скврьньнъ склабт сѧ скоро скорость скоръ скоръп скотъ скрежетат скржаль скрно скръбѣт скръбь скръбьнъ скрьжьтат скꙑтат сѧ скѫдость скѫдѣльнь скѫдьнъ скѵптро скѵтскъ скѵтнъ слабость слабъ слава слав славт славословене славослове славословт славѣньскъ славьнъ сладострасте сладость сладостьнѣ сладъко сладъкъ сладъцѣ сланѹтъкъ сласть словесьнъ слово слѹга слѹжене слѹжтель слѹжт слѹжьба слѹжьбодѣствоват сѧ слѹжьбонаѧле слѹжьбонаѧльстве слѹжьбьнъ слѹхъ слѣдъ слѣпота слѣпъ слъньце слънььнъ слꙑшане слꙑшатель слꙑшат слꙑшмо сльꙁа сльꙁт сльꙁьнъ смокъвьнца смрадъ смрадьнъ смрьдѧ смѣт смѣхъ смѣшьнъ смѵрна снѣгъ согѹбъ содома соломоновъ соломонъ солѹнъ соль сопане состенꙗ софꙗ сово спекѹлаторъ спрдонъ спѣхъ спѣшт спѣшьнѣ спѫдъ срамъ срамьно сребро сребрьнъ срѣда срѣд срѣдовѣьнъ срѣдопостъ срѣдопостьнъ срѣдьнь срѣдьць срѣдььскъ срьдьце срьдььнъ срьна стад стадо стамна старца старость старѣшна старѣѧ сѧ старъ старьць старььскъ стат стенане стенат степень степеньнъ степсат стефанъ стхаръ стхе стхра стховьна стхологꙗ стхъ стлъпъ стлъпьнкъ стопа стоꙗне стоꙗт страдальць страдалььскъ страдане страдат страдьба стражь стражьнкъ страна страньнъ страньствоват страстотрьпца страстотрьпьць страсть страстьнъ стратлатъ страховане страховат сѧ страхъ страшт сѧ страшьнъ стргъ стротель строѧ стрѹгат стрѹꙗ стрѣкат стрѣла стрѣлꙗт стрѣщ стръпьтьнъ стрьмлене стрьмоглавь стрьмьнна стѹденъ стѹдень стѹдскъ стѹдтъ стѹдъ стѹдьнъ стѣна стꙑдѣне стꙑдѣт сѧ стьꙁа сѹгѹбъ сѹемѫдре сѹеслове сѹета сѹетьнъ сѹровѣ сѹровъ сѹровьство сѹхъ сѹша сѣдалще сѣдальнъ сѣдѣне сѣдѣт сѣкнѫт сѣкꙑра сѣмо сѣмѧ сѣно сѣнь сѣньнъ сѣръ сѣст сѣтоване сѣтоват сѣтовьнъ сѣть сѣь сѣщ сѣꙗт събеꙁнаѧльнъ събесѣдоват събесѣдьнца събрат съблаꙁнт съблаꙁнъ съблаꙁнь съблѣщ съблюдат съблюдене съблюст съборъ съборьнъ събꙑте събꙑт сѧ събьране събьраньнъ събьрат съвест съвтат съвт съвлат съвлѣщ сѧ съводѧ съврѣщ съврьшат съврьшене съврьшенѣ съврьшенъ съврьшеньнѣ съврьшеньнъ съврьшт съвтѣне съвтѣт сѧ съвѣдѣне съвѣдѣтель съвѣдѣтельство съвѣдѣтельствоват съвѣдѣт съвѣст съвѣсть съвѣстьнъ съвѣтоване съвѣтоват съвѣтъ съвѣтьнкъ съвѣщаньнъ съвѣщат съвъдварꙗт сѧ съвъдворт сѧ съвъꙁвеселт сѧ съвъкѹпт съвъкѹплене съвъкѹплꙗемъ съвъкѹпьно съвънест съвъспѣват съвꙑшьнъ съвꙑшьнь съвѧꙁане съвѧꙁат съгласе съгласт сѧ съгласоват съгласьнкъ съгласьно съгласьнъ съглашат съгнт сѧ съгорѣт съгрѣшат съгрѣшене съгрѣшт съдомьнца съдраблꙗемъ съдравъ съдрьжатель съдрьжат съдѣват съдѣствьнкъ съдѣлат съдѣловат съдѣтелевъ съдѣтель съдѣтельство съдѣтельствоват сѧ съдѣꙗньнъ съдѣꙗт съеднене съеднт съеднꙗт съжень съжещ съжтель съжтельнца съꙁрьцат съꙁрьцоват съꙁъват съꙁꙑват съꙁьдане съꙁьданьнъ съꙁьдатель съꙁьдат съкаꙁане съкаꙁатI съкаꙁатII съкаꙁоват съконьават сѧ съконьане съконьат съкраще(нь)нѣ съкровще съкрѹшене съкрѹшт съкръвенѣ съкръвеньнъ съкрꙑват съкрꙑт сълагат съламлꙗт сълкьствоват съложене съложт сѧ съломт сълѹт сѧ сълъгат сълѫкъ сълѫт сѧ съматрꙗт съмрене съмренъ съмреньнъ съмотрѣне съмотрѣт съмощ съмрьтоносе съмрьтоносьнъ съмрьть съмрьтьнъ съмѣжат съмѣрене съмѣреньнъ съмѣрт съмѣрꙗт съмѣст съмѣшене съмꙑслъ съмꙑсльнѣ съмьнѣне съмѧст съмѫдрьствоват съмѫтт съмѫтьнъ съмѫщат съмѫщене съмѫщеньнъ сънабъдѣт сънест сънт сънѣдат сънѣдене сънѣдь сънѣст сънъ съньмца съньмъ сънѧт съобраꙁьнъ съобѣдоване съобѣдоват съобьщьнкъ съотъсълат съпасат съпасене съпасеньнъ съпастель съпастельнъ съпасовъ съпастI съпастII съпасъ съпасьнъ съпат съпрат сѧ съпсане съпсат съпсоват съплават съплест сѧ съповѣдат съповѣдоват съповѣдѣт съподобт съподоблꙗват съподоблꙗт съпона съпосадт съпоспѣшт съпостат- съпострадат съпрвлѣщ съпрсносѫщьнъ съпрходт съпрст съпрѧщат сѧ съпротв- съпротѧꙁат сѧI съпротѧꙁат сѧII съпрѹг- съпрѹж- съпрѣбꙑване съпрѣбꙑват съпрѣстольнъ съпрѧжене съпрѧженьнъ съпрѧтат съпрѧтоват сѧ съпрѧщ съпѧт съпѫтьнкъ съпѫтьнца съпѫтьшьствоват съпѫтьшьствьнкъ съравьнъ сърадоват сѧ съражене съраꙁт сърасльство сърастварꙗт сѧ съродьнкъ съродьнъ съродьство сърѣст сърѣтат сърѣтене сърѣтьнкъ съсат съслаждат сѧ съслове съслѹжтель съставт съставлене съставлꙗт сѧ съставъ съставьнъ състоꙗне състроенъ състрѣлꙗт съсѣд- съсѣст съсѣцат съсѣщ съсьць съсѫдохранлнца съсѫдъ сътварꙗт сътворт сътеене сътещ сѧ сътскат сѧ сътцат сѧ съто съторьньнъ сътрꙑт сътрьпѣт сътрѧст сътѣкат сѧ сътъ сътьнковъ сътѧжават сътѧжане сътѧжат сътѧꙁане сътѧꙁат сѧ сътѫжат съходтельнъ съходт съхождене съхранене съхрант съхранꙗт съшват съцарьствоват съетават съетане съетат съѭꙁъ сꙑновьнъ сꙑновьнь сꙑноположене сꙑнъ сꙑтость сьребро сьребрьнъ сь/с/се сѧ сѫбота сѫботьнъ сѫботьствоване сѫботьствоват сѫд/сѫдꙗ сѫдт сѫдще сѫдъ сѫдьба сѫпостатъ сѫпостатьнъ сѫпротвт сѧ сѫпротвь сѫпротвьнкъ сѫпротвьнѣ сѫпротвьнъ сѫпрѫга сѫпрѫгъ сѫпрѫжьнкъ сѫпрѫжьнца сѫпрѫжьство сѫсѣдъ сѫщьство сѵрꙗ