Речник на Патриарх Евтимий
сънт  
сънт -съндѫ -съндеш св (29) 1. Сляза. понѫжденꙋ бывшꙋ ѿ стлъпа сънт Петк 78v.23 Какѡ бѡ въ ѡбраꙁѣ ꙁданїа лꙋкавааго б͠жї д͠хь въѡбраꙁ се  сънде на г͠а ИМ 165r.13 єже ѻ нась свое л͠колюбїе прїемь, прѣклон н͠бса  сънде по псанномѹ Нед 608r.16 Същото значение и в ИМ 165r.17 Филот 79.16 Конст 438r.33 Нед 605v.33 ЙП 192.22 I Никод 213.2 ЛОглаш 380.34. 2. Отида, преместя се от едно място на друго.  тамо ъстнѹ сътвор цр͠ковꙿ • таже на грѡбь съшъⷣш лаꙁарѡвь въ вѳанїю Конст 434r.19 3. Снизходя, принизя се. Боже, своегѡ рад многагѡ  неꙁрееннагѡ благоꙋтробїѧ сошедъ к наше̆ немощ Яков 331.4 же сошед со небесь, воплот сѧ ѡт дѹха свѧта  Марї свѧтыѧ дѣвы  богородцы Яков 322.15 съшьдꙑ Като прил. Който е снизходил, снизходилият. ꙗко ты ес Хрстос, сынь бога жваго, съшеды̆ ѡт небесь ЛЙЗ 303.3 посл на ны … дѹхъ тво̆ пресвѧты̆ … на свѧтыѧ апостолы сошедшагѡ во вдѣнї огненныхъ ꙗꙁыкъ Яков 324.4 ~сѧ Събера се. ѻброꙷенѣ бѡ м͠тер єгѡ марі іѡсїфов прѣжеⷣ даже не съндоста се, ѻбрѣте се въ рѣвѣ мꙋщ ѿ д͠ха с͠та ИМ 165r.25 д(ь)несь же пакы славнаго Мхала съндохѡм сѧ (ь)стное тръжьствоват тръжество Мих 170.9 Тѣмь  вѣрных сьбѡрь, сьшьдше се прлежно, молмьдароват се намь прѣмѣнт се лютых Теоф 260.23 Същото значение и в Конст 430r.18 430r.32 430r.34 431v.39 436v.34 Мих 174.6 177.21 180.12. съшьдъше сѧ Като прил. Които са се събрали, събралите се. подаждь рѫкѫ лежѫщїмꙿ  въсѣмь, же въ твоѫ молебнѫѧ памѧть съшедшїм сѧ д(ь)несь ЙП 202.25  єже ѡт светыхь  въселнꙿскыхь съборѡвь  помѣстных, съшъдшїх се въ ѹтврьжденїе таковых ꙁавѣщанї̆ Антим 242.27 съшьдъше сѧ Като същ. м. мн. Тези, които са се събрали.  съ нам невдмо трьжьствѹеть,  въсе же ꙁде днⷭь съшъⷣшее се веселть Конст 439r.24