Речник на Патриарх Евтимий
сце  
сце нареч (94) 1. Така. мже ѡбраꙁомъ желаетъ єленъ на стѡнкы вѡдныѫ, сце желаетъ дш͠а моа к тебѣ б͠е Петк 76r.11 посла къ немѹ нѣкыѧ ѡт свох нарѡтых бесѣдоват съ нмь, мнѧ сѧ сце того ѹловт ЙП 191.26 Се єст(ь) стоты дѣ̆ство, сце вѣст(ь) господь въꙁмъꙁдѣват же стотѫ тѣлеснѫѧ нескврънѫ съхраншїх II Никод 224.20 Същото значение и в Петк 75r.12 77r.27 77v.3 77v.4 77v.28 78r.16 80r.10 80r.14 80v.2 ЙР 5.10 14.6 15.15 16.10 ИМ 162r.22 163r.10 163r.30 163v.8 165r.23 166v.13 168v.4 168v.5 170v.7 170v.19 171r.17 171v.14 172r.60 173r.8 173r.9 173r.24 173v.21 Филот 80.16 80.20 80.26 81.27 87.29 89.13 (2) 89.18 89.26 Конст 425r.33 425v.15 425v.35 426v.30 427r.25 428r.16 428r.17 428v.22 431v.13 432r.32 435v.12 435v.22 437r.10 438v.20 438v.40 Нед 604r.12 604r.15 610v.15 ЙП 181.10 182.4 187.8 (2) 187.23 191.29 195.15 196.3 199.14 199.15 (2) 199.23 I Никод 208.11 210.3 210.25 211.20 213.14 213.25 215.18 215.25 219.20 Кипр 229.14 229.26 235.4 238.11 Антим 248.24 ЛЙЗ 291.16 304.10 ЛОглаш 377.19. сце ꙁовомъ Така наричан. мѣаше пса ꙁовома сце арцевꙋрїе ИМ 171v.14 Елена же на въстоныⷯ странахь сѹщ въ градѣ дрепанѣ сце ѻбынѣ ꙁѻвомѣмь послѣжⷣе же єленополь прѣменовань быⷭ Конст 424v.9 прїде до Тра̆скаго мѣста. обынѣ сце ꙁовомаго Мих 175.21 Същото съчетание и във Филот 80.20 Конст 434r.29 434r.32 Мих 173.10. 2. Толкова. Елма же къ же сце свѣтлѡ намъ словѡ,  свѣтлѡ прѡее наѧлѡ бѫдѧⷮ съ свѣтлоѫ повѣстїѫ Петк 74v.3  ѡв къ мѫкамь себе ꙁдашѧ рад Хрстова сповѣданїа  сце доблестъвнѣ подвгѡшѧ сѧ ЙП 182.11