Речник на Патриарх Евтимий
съньмца  
съньмца м (5) Събрание, сборище. Лѹкаваа же ѻна сънмца  крьвь пролїат готоваа. ꙗко ꙋвѣдѣше бывшее, недоꙋмѣваахѹ ИМ 168v.2 мнѡжьства же не мала ѿ цр͠кве ѿтръгнѹвь, прѻее раꙁдоры  сънмце твораше Конст 429v.39 ꙁре раꙁдоры  сънмце на мнѡгыⷯ шетающх се мѣстѡⷯ Конст 430r.1 Същото значение и в ИМ 172r.43 Конст 429v.12.