Речник на Патриарх Евтимий
срѣда  
срѣда -ꙑ ж (22) 1. Среда, център. Она же ѡт ср(ъ)дца срѣды, ѡт глѫбны дѹшевныѫ въꙁдъхнѫвь Мих 176.15 въ срѣдѫ првест Спомена. Лѣпо ѹбо бѫдеть  намь … блаженаго Іѡанна въ срѣдѫ првест  того памѧтїѫ дѹшѧ просвѣтт ЙП 184.27 Еще же  светѣ̆шага Ѳеѡдора, гѹмена Стѹдї̆скаго  сповѣднка, въ срѣдѹ првест нѹжда къ Навꙿкратїю преꙁвтерѹ о двоебраї  троебраї пшѹща Антим 246.4 въ срѣдѫ прводт Споменавам. Сце  ꙁдѣ не достоть комѹ ꙗже нѣкогда по съмотренїю бывшаа. ꙗкоже прѣдрекохомь, въ срѣдѹ прводт Кипр 229.16. отъ срѣдꙑ бꙑт Отстранен съм, унищожен съм. Смь ѹбо ѿ срѣды бывшмь.  кѡнстантнѹ … къ б͠ѹ ѻшъⷣшѹдва̏ цр͠а проее съдръжаахѹ црⷭтво Конст 425v.18 посла  ѿсѣе сквръннѹю его главѹ,  тако неъстїа дѡль ѿ срѣды быⷭ. Конст 428v.9 по срѣдѣ Като предлог Сред, по средата. б͠жї же ѹгоднкь ꙗко ѡве неꙁлобвѡ по срѣдѣ влъкь неьстїа хѻжⷣааше ИМ 170v.4 не тъїѫ же, нѫ  дѹхѡм ннѣ по срѣдѣ нас стоть Филот 99.8 прїд ннѣ невдмо по срѣдѣ въсѣх нас ЙП 202.15 Същото съчетание и в Конст 425v.1 425v.5 425v.7 426v.32 431r.31 437r.22 437v.4 Нед 611r.1 Мих 174.25 I Никод 212.6 Теоф 266.17 ЛЙЗ 302.31. 2. Сряда, третият ден от седмицата. Ѡт срѣдопостнѫѧ же срѣды глагол сце: Елко ѡглашен СВВ 396.14