Речник на Патриарх Евтимий
съꙁьдат  
съꙁьдат -съꙁждѫ -съꙁждеш св (35) 1. Издигна, построя, направя. Градъць ѹбо бѣше маль віꙁь менемь • єгоже съꙁда въ д͠н свое манасїа цр͠ь іѹдескы Конст 428v.13 Подобнѣ же  нокѡмь  нѡкынѣмь ѡбтѣл (ь)стны съꙁда ЙП 198.9 повелѣ рѫкотворенаа съꙁдат въ памѧть родѡмь х ЙП 193.11 Същото значение и в ЙР 20.31 21.20 25.3 Конст 428v.33 428v.34 428v.35 429r.31 431r.36 434r.9 434v.1 434v.5 434v.7 434v.23 434v.31 Нед 608r.18 ЙП 201.6. ~сѧ Само 3 л. Построя се, изградя се. ꙗко ть рее  быше, ть повелѣ  съꙁдаше се Конст 439r.5  да съѕждѫт сѧ стѣны Іеросалмскыѧ ЛЙЗ 296.29 2. Създам, сътворя. Сего въсѣмь жтелꙗ  ц͠ра ѹстро, єгоже свома рѹкама съꙁда л͠ка Нед 607v.38 л ꙗко по ѡбраꙁѹ божїю съꙁдан быше I Никод 206.22 Рѫцѣ тво сътворстѣ мѧ  съꙁдастѣ мѧ ЛЙЗ 285.11 Същото значение и в I Никод 206.30 211.20 Кипр 235.15 ЛОглаш 379.27. съꙁьдавꙑ Като прил. Който е създал, създалият. Нѫ прѣслѹшавша тебе, стннаго бога, съꙁдавшаго  ЛОглаш 380.2 же ѡт небытїа въ бытїе прведы̆ въсѣьскаа; съꙁдавы̆ ловѣка СЙЗ 360.26 Господ, боже нашь, съꙁдавы̆ нас ЛОглаш 377.3 ~сѧ Само 3 л. Създаде се. ꙗко ть рее  быше, ть повелѣ  съꙁдаше се Конст 439r.5 Ꙗко ть рее,  быше, ть повелѣ,  съꙁдаше се I Никод 206.26 бож(ь)ств(н)ым бо промыслом въса съꙁдаше се  съблюдают се I Никод 211.2 Същото значение и в I Никод 206.32.