Речник на Патриарх Евтимий
съмотрѣт  
съмотрѣт -съмотрѭ -съмотрш несв (9) 1. Гледам, виждам. Аще л же ѡпасно съмотрмь, ѡбрещеⷨ ꙗко не беꙁꙿ кваса бѣше хлѣбь єгѡⷤ прѣдаⷭ х͠с ѹенкѡⷨ ИМ 170r.4 Съмотрте  етврьтое ѻбленїе неьстїа ИМ 165r.14  егда съмотрть того сконавша молтвѫ, абїе глаголет ЛЙЗ 295.21 Същото значение и в Нед 606r.10 Кипр 235.22 Яков 317.29. 2. Виждам, разбирам. Да съмѡтрѧть ѡкааннї, ѡт кѫдꙋ съставлена бышѧ небеснаа  ꙁемнаа Филот 90.30 3. Внимавам. нъ съмотр ꙗже ѻ себе.  поклон се богѡмь,  т простетꙿ т єлка на нхь похѹл Нед 605v.5 ~сѧ Само 3 л. Знае се, разбира се. Да съмотртꙿ же се, ꙗко  вѣньное нареенїе ѡт онѹдꙋ ѹстрьм се, ѡт прьваго съꙁданїа  ѡт же ѡт ребрь его женѣ съпреженїе въспомнающ Антим 248.2