Речник на Патриарх Евтимий
сѫдще  
сѫдще ср (22) 1. Съдийски стол. въ свѣтлыхь красѹе се прїде ксарь.  на сѹдщ сѣдь, повелѣ ст͠ѹю ѿ тъмнце првест Нед 605r.37 нарѡдь сътцааше се мнѡгь,  сѹдїа на сѹдщ сѣде Нед 608v.20 2. Съдилище; място, където заседава съдът. Въ еднь ѹбо ѿ д͠нї скврънны ѻнь сѹдїа ꙁьшⷣь на сѹдще Нед 606r.7 проповѣднц по въсѹдѹ послаахѹ се • сѹдще ѹготова се Нед 608v.19  сѹдїа на сѹдщ сѣде, въсхыщенѹ повелѣ првест на сѹдще мⷱнцѹ Нед 608v.21 Същото значение и в Нед 605r.35 608v.157 3. Съд; институция, която се занимава с правораздаване.  страшное оно  гроꙁное прѣд лцемь провождааше сѫдще Филот 89.8 На сꙋдщ  в ꙁатоенїѧхь  всѧко̆ пеал  нꙋжд  ѡбстоанї сꙋщхь помѧн Яков 326.22 прѣдъставт сѫдщѹ Изправя пред съда. Не мнѡго же д͠нї тѹ прѣбывь, повелѣ прѣⷣставлна быт пакы сѹдщѹ Нед 605v.37 да ꙗко вдѣ тѹ доблсть внѣ стоещѹ, повелѣ стрѣщ ю въ тъмнц дондеже прѣⷣставть тѹ сѹдщѹ Нед 606r.3 Въ прої ѹбо посла мѹтель ꙁведенѹ тѹ прѣⷣставт сѹдщѹ, непщевавь тѹ ꙋмрѣт ѹже хотещѹ Нед 606v.19 прѣдъстат сѫдщѹ Застана, изправя се пред съда. въсѣкѫ страсть ѹсръдно ѡт дѹшѫ ѡтвръгше,  достѡ̆н бѫдемꙿ съ дръꙁновленїемь страшномѹ  неѹмытномѹ Хрстовѹ прѣдстат сѫдщѹ ЙП 187.28 страшьное сѫдще Страшният съд.  достѡ̆н бѫдемꙿ съ дръꙁновленїемь страшномѹ  неѹмытномѹ Хрстовѹ прѣдстат сѫдщѹ ЙП 187.28 мрны  добры̆ ѡтвѣт на страшнѣм сѫдщ Хрстовѣ, просмь ЛЙЗ 297.29 въ ѡтвѣть благопрѧтень еже на страшнѣмь сѫдщ Хрста твоегѡ ЛОглаш 388.20 Същото съчетание и в ЛЙЗ 301.20 СЙЗ 366.11 371.18 СВВ 399.29 ЛОглаш 378.2 386.22 387.3.