Речник на Патриарх Евтимий
съеднт  
съеднт -съеднѭ -съеднш св (16) 1. Обединя, съединя. съедн дрѹгь дрѹга въ едно дѹха свѧтаго ѡбщенїе ЛОглаш 382.24 Ꙗкѡ да прїдеть благодать свѧтагѡ дѹха, ѡсѣнтъ  соеднт насъ Яков 318.11 2. Присъединя. съедн х свѧтѣ̆ съборнѣ̆  апостолстѣ̆ цр(ъ)кв СЙЗ 362.17 Соеднтъ х свѧтѣ̆ свое̆ Яков 314.22  соеднвъ насъ себѣ же  тебѣ пращенїемь Яков 333.32 ~сѧ 1. Обединя се, свържа се.  въселные тѣло въ єдно съеднвше се, вы пакы на ѹды раꙁдѣлт нанаете Конст 429v.29 соеднм сѧ дрꙋг дрꙋгꙋ союꙁѡм любве  мра Яков 318.15 2. Слея се. ꙗвльшїа се х͠ва пльⷮ съєднв се бжⷭтвѹ ИМ 169r.7 Соедн сѧ  ѡсвѧт сѧ  соверш сѧ танственнаѧ жертва господа  бога  спаса нашего Яков 330.13 прмренїе намъ сотвор, соеднв сѧ Яков 333.32 Същото значение и в ИМ 169r.11. 3. Присъединя се. Аще нбⷭны л͠кь бѣ ємѹⷤ по съставꙋ слѻво съедн се ИМ 165v.12  въꙁъмь пеать с͠того кр͠щенїа, съєдн се православныхь стадѹ Конст 432r.34 съеднм сѧ самомꙋ Хрстꙋ твоемѹ, стнномꙋ богꙋ нашемѹ СВВ 399.11 съеднвъше сѧ Като прил. Присъединилите се. Не предаждь нас вѣномꙋ мꙋенїю, соеднвшх сѧ тебѣ, владыко Яков 334.1 съеднен Като прил. Обединени, единни. боже пресвѧты̆, соедненї  мы, грѣшнї  недосто̆нї раб тво Яков 323.9