Речник на Патриарх Евтимий
слава  
слава -ꙑ ж (190) 1. Слава, блясък, величие. сеⷢ раⷣ слава твоа по вьсе ꙁемл прострѣт сѧ Петк 81v.8 Сего рад не тьїю въ жвотⷺ прѡславы тѣхъ б͠ь, нь  по съмрьт славою неꙁгл͠анною ИМ 174v.2 тѣмже  сълкъствѹѧть женхѹ  неꙁглаголанныѫ наслаждаѫт сѧ славы Филот 78.14 Същото значение и в Петк 77r.16 78v.11 80r.12 81v.30 82r.21 ЙР 6.1 15.25 15.29 18.30 20.28 23.30 26.17 ИМ 163v.8 167v.18 169v.17 173r.13 175r.2 Филот 80.5 81.10 87.10 89.6 90.29 99.23 Конст 426v.24 429v.3 432r.10 432r.11 433r.7 433r.15 434r.37 434v.9 438v.11 438v.31 439r.35 Нед 603v.17 604r.7 604r.9 604r.15 605v.35 606v.5 606r.14 606v.2 606v.8 607v.16 608v.1 608v.38 609r.19 610r.30 611v.7 611v.10 Мих 180.15 ЙП 182.32 183.1 193.20 194.26 196.22 198.8 199.36 202.28 202.29 I Никод 214.15 214.18 220.25 II Никод 224.22 Кипр 227.13 Теоф 256.9 256.21 257.21 257.26 263.7 266.20 267.10 267.19 268.20 269.28 271.7 273.16 ЛЙЗ 284.3 285.9 285.19 289.5 290.16 292.19 304.17 СЙЗ 358.19 358.30 359.17 360.12 360.15 361.2 363.13 364.11 367.25 371.26 372.14 СВВ 391.9 391.27 392.20 393.7 393.24 397.25 398.2 398.13 400.5 400.22 ЛОглаш 375.9 375.15 375.21 376.2 379.1 380.16 380.22 387.11 387.27 Яков 308.1 308.13 308.21 309.24 311.1 311.5 311.19 313.6 315.16 315.28 316.29 317.28 320.13 321.32 323.13 331.31 332.2 333.34 334.5 МИнд.1-2 350.13. 2. Църковна песен. Слава  нынѣ, глас тьжде Теоф 256.1 Слава, глас ѕ꙯. Теоф 274.19 егда ѹслышѫт поѫщх: слава  ннѣ, глаголѧт  т трїсвѧтое трїщ ЛЙЗ 292.12 Същото значение и в Теоф 256.16 258.4 260.10 260.17 261.21 262.21 263.4 263.15 ЛЙЗ 291.5 305.22 СЙЗ 359.2 359.20 СВВ 392.24 Яков 312.10 333.19 334.17. слава въ вꙑшьнхъ Слава във висините. слава въ вышнх въꙁываахѫ богѹ  на ꙁемл мрꙿ ЙП 184.22 єгда же слава въ вышнхь слыша се  на ꙁемл мрь, ѡт тол небесна съ ꙁемльным смѣсше се I Никод 212.8 Слава въ вышнх, дващ ЛЙЗ 289.5 Същото съчетание и в Яков 308.9. славѫ въсълат Славя, прославям. ꙗко да молтвам твом ѡт ꙁлых ꙁбавлъше сѧ, славѫ въꙁслемь Хрстѹ ЙП 202.28 славѫ въсꙑлат Вж. Конст 434v.9 ЛЙЗ 292.5 293.6 СЙЗ 260.4 360.20 361.12 362.2 364.6 365.6 373.11 373.24 СВВ 391.29 394.7 394.30 395.24 397.7 401.21 ЛОглаш 375.29 376.24 388.29 389.10 Яков 312.28 313.22 314.18 316.18 317.19 318.6 318.23 332.17 333.8 МС 352.9.