Речник на Патриарх Евтимий
седмца  
седмца ж (4) Сéдмица. Толко бѡ въꙁдръжанїемь процъвте, ꙗкоже въсѧ седмцѫ беꙁъ сънѣд проваждат Филот 81.11 ѡ͠ц добрѣ же  б͠голѣпнѣ. двѣ̏ ѹставше праꙁноват се седмц. Конст 431v.2 бо ѡсмаго вѣка ѡбраꙁь сѹть седмь петꙿдесетнце седмць Кипр 231.3. Същото значение и в Кипр 230.9.