Речник на Патриарх Евтимий
сѫпротвт сѧ  
сѫпротвт сѧ -сѫпротвлѭ сѧ -сѫпротвш сѧ несв (5) Съпротивлявам се, противя се, противодействам. прⷣѣреⷱнномꙋ же съпротвеще се петрѹ. раꙁдоры нѣкые  єрес въвѻжⷣаахоꙷ ИМ 173v.2 не быⷯ тебѣ съпротвла се  твомь лѹкавнѣшїмь къꙁнемь Нед 609v.8 сѫпротвѧще сѧ Като същ м. мн. Тези, които се противят; противниците. Съпротвещее се бл͠гоьстїа дѡгматѡⷨъ, хытростїю д͠ховною на бл͠гоьстїе ѻбратль ес ИМ 174v.20  мрь ѹбо н͠нꙗ съпротвещм се подавше, велкѹ мъꙁдѹ себѣ сходатате Конст 436v.21 ты же слень сы̆, въ еже спасат ѡт всѣхъ сопротвѧщх сѧ намь Яков 312.20