Речник на Патриарх Евтимий
себе  
себе местоим възвр. лич (306) 1. Себе си; означава лице или предмет, засегнати от действието и съвпадащи със субекта на действието. пре  стеѕанїа межⷣѹ собою твораахꙋ ИМ 168v.6 нъ доблы кѡнстантінь вышнꙗго полож прбѣжще себѣ Конст 428v.2 дрѹгъ на дрѹга себе опльвшмь, не въꙁмогѡшѧ протвт сѧ Рмлѣне Мих 173.3 Същото местоим. и в Петк 75r.19 75v.22 75v.27 75v.29 76r.31 76v.21 (2) 76v.26 77r.23 77r.26 78r.21 78v.6 78v.15 79r.14 80v.6 ЙР 9.18 10.5 10.8 10.30 11.22 12.20 12.32 14.22 15.2 15.24 16.13 16.19 16.24 17.28 21.28 ИМ 162v.12 162v.13 163r.19 (2) 163r.20 163v.7 164v.7 164v.13 164v.20 (2) 165r.7 165r.22 165v.3 166v.22 167r.10 167r.12 168r.16 168r.23 168v.9 168v.19 170v.7 172r.11 172r.20 172r.24 172v.31 174r.18 (2) Филот 78.6 78.9 79.32 81.21 81.22 81.26 82.2 82.9 82.14 82.26 82.27 83.18 83.24 83.28 84.7 84.8 85.4 85.22 85.27 85.29 86.3 86.28 87.19 91.22 91.24 91.27 92.4 93.32 94.18 95.3 95.7 95.11 Конст 425r.10 425r.16 425r.27 426r.13 426r.24 427v.25 428r.21 428r.23 428r.37 428r.38 429v.4 429v.27 430v.5 430v.25 432r.36 432v.3 432v.28 434r.5 435v.24 436r.4 436v.22 437r.19 438r.8 Нед 603v.11 603v.14 603v.16 603v.20 603v.30 605r.28 605v.19 606v.31 607v.8 608r.18 608v.26 608v.32 608v.33 610r.7 610r.13 610r.20 610v.38 611r.32 Мих 170.16 171.24 171.34 172.6 173.3 174.15 174.24 174.25 175.22 175.24 176.21 177.6 178.1 ЙП 181.5 181.7 182.1 182.11 187.5 187.6 188.33 189.28 189.35 190.10 191.29 193.12 194.34 195.16 200.4 200.33 200.34 201.6 I Никод 208.13 208.20 208.28 209.25 210.8 211.24 217.6 217.7 218.9 218.16 218.17 218.26 219.3 219.8 219.28 219.31 220.10 II Никод 222.23 Кипр 226.2 231.29 232.12 232.13 232.15 232.17 233.16 234.11 235.3 235.24 236.15 237.11 237.22 238.7 238.10 Теоф 257.3 266.29 268.20 271.12 275.18 276.2 276.14 276.18 ЛЙЗ 284.10 284.16 285.16 289.4 289.19 290.14 290.28 295.31 296.3 296.13 297.1 297.32 298.6 298.10 299.15 300.6 301.21 301.30 304.22 305.3 305.20 306.7 СЙЗ 358.27 359.14 360.2 366.14 371.20 373.8 СВВ 392.17 393.5 397.4 399.31 401.17 ЛОглаш 378.5 379.5 380.20 380.31 380.33 381.1 387.5 388.26 Яков 308.23 309.22 323.2 328.24 329.5 332.14 333.33 МЕ1-3 338.17 338.18 МБлаг 344.11 МИнд.1-2 346.13 349.7 349.8 349.11. хрант себе Вж. Кипр 234.7 237.23. въ себѣ бꙑт Да съм на себе си. Ꙗко ѹбо въ себѣ бывь,  внѫ таковагѡ неглаголанїа расмотрвь,  раꙁѹмѣ, ꙗко невѣрїа рад єже въ свѧтаго сїе пострада ЙР 22.18 о себѣ Отделно, сам за себе си. въса по дробнѹ ꙗже ѻ себѣ скаꙁа. єже съ лкїнїѡмь пошъствїе Конст 424v.32 нъ съмотр ꙗже ѻ себе.  поклон се богѡмь,  т простетꙿ т єлка на нхь похѹл Нед 605v.5 Светѣ̆ съборнѣ̆  апостольсцѣ̆ цр(ъ)кв прѣжде раꙁлным єретьскым обѹрѣваемѣ вѣтры. въ дѣ̆стьвныхь, ꙗкоже хотѣше о себѣ къждо Кипр 227.9. Същото съчетание и в Антим 241.25 СЙЗ 364.8 ЛОглаш 375.31. самъ о себѣ Вж. Филот 90.20 I Никод 210.36 213.11. на молтвѫ себе въдат Вж. Петк 77v.9 ЙР 10.2. на молтвѫ себе обратт Вж. ИМ 163r.25 Петк 78r.24 79r.8 ЙР 21.1 Филот 88.2. на молтвѫ себе прѣклонт Вж. Петк 79r.8 Нед 605v.32 Мих 176.30. въ сѧ прт, въ себѣ прт Вж. ЙР 16.19 ИМ 168r.23. на сѧ надѣꙗт сѧ Надявам се на себе си. Нѫ Іѡаннъ нкакоже на сѧ надѣѧ сѧ бѣ ЙР 14.27 не бѡ, на сѧ надѣав сѧ, наѧх, нѫ на прѣподобнаго благод(ѣ)ть ЙП 183.7 подъ собоѭ мѣт Вж. Мих 173.28. подъ собоѭ покорт Вж. ЙР 23.14. подъ собоѭ ѹстрот Подчиня, завладея. въсѧ странѫ онѫ повоева же  под собоѫ ѹстро Филот 96.5 Рмꙿское ѹбѻ наелство  въсѹ поⷣ собою въселннѹю ѹстровь Конст 428v.32 Бл͠гоъствы же  велкы ц͠ръ кѡнстантінь ꙗко въсе наелꙿство поⷣ собою ѹстро Конст 435r.39 прѣдат себе Вж. СЙЗ 368.3 ЛОглаш 381.11 Яков 322.20. прѣдълагат прѣдъ собоѭ Вж. Кипр 237.24. самъ собоѭ Вж. I Никод 210.2 Кипр 234.5. 2. Кратка дателна форма си. Свой. прꙁр съ н͠бсь млⷭтвнымꙿ с комь Нед 607r.10 Ты словом с, господ, небеса ꙋ(тврьд) Теоф 266.12  сподоб дръжавноѫ с рѫкоѫ подат намь прѣстаго тѣла твоего ЛОглаш 387.29 Същото значение и в ЙР 11.25 26.14 Теоф 268.21 270.25 276.22 ЛЙЗ 285.18 289.16 297.10 299.32 303.9 СВВ 400.24 МЕп 341.8.