Речник на Патриарх Евтимий
сътещ сѧ  
сътещ сѧ -сътекѫ сѧ -сътееш сѧ св (6) Стечем се, съберем се на едно място. въс же ѡкръстнї. ѹвѣдѣвше. кѹпно сътекѡшѧ сѧ, ѡбщѫѧ плаѧще сѧ тъщетѫ Филот 92.32  абїе ѡт въсѫдѹ Блъгаре сътекше сѧ, того ѧшѫ  въ Трънѡвъ, прведошѫ ЙП 197.20 сьтецѣм се ꙋсрьдно порьпст облно юдеса бож(ь)стьвнаа Ѳеѡфаны царце Теоф 256.14 Същото значение и в ЙР 14.2 Теоф 273.7. сътекъше сѧ Като прил. Които са се стекли, стеклите се. ѻ въсемь мрѣ молещѹ ꙁреднѣе же ѻ же днⷭь ѻ то мен сътекшїх се Нед 611r.41