Речник на Патриарх Евтимий
скоръ  
скоръ -ꙑ прил (70) Бърз. дѣлы же неъствыхь жтелꙿствоваахѹ. хꙿже ногы скоры бѣхѹ пролїат кръвь Конст 437v.39 по дльгꙋ то̆ вьꙁовѣмь, …топлѣ̆ прѣдстателнц  вьсѣмь прꙁывающмь скорѣ̆ ꙁастꙋпнц Теоф 260.22 Рѫкы нашѧ къ въсѣкомꙋ хыщенїꙋ  лхѡманїꙋ бышѧ готовы, ногы скоры  гѡтовѣ̆шѫ къ въсѣко̆ неправдѣ  ꙁлотеенїꙋ МЕ1-3 336.2 въ скорѣ Бързо. Въ скорѣ же с͠ты къ нмь ѿвѣща. не такѡ єⷭ ИМ 171r.25 Помѣте сїѫ въ скорѣ, помѣте  въ еꙁерѡ въвръѕѣте Филот 86.12 ꙗко вдѣшѧ страшное се  несътръпмое прѣщенїе божїе, въ скорѣ къ бѣгствѹ ꙋстръмшѧ сѧ Мих 175.2 Същото съчетание и в Петк 79r.18 79r.21 ЙР 7.2 10.30 10.33 18.8 18.12 22.20 22.24 24.10 24.15 24.27 ИМ 171r.11 171r.25 Филот 84.32 86.12 88.16 88.26 (2) 93.31 96.20 Конст 424v.30 425r.38 426r.39 428r.1 429r.10 432v.1 436v.25 Нед 605v.34 605v.38 607r.13 609r.28 609v.12 Мих 174.26 175.2 176.18 176.25 177.9 177.18 ЙП 188.25 189.30 190.3 191.27 195.2 195.22 195.26 197.13 197.18 Кипр 236.11 236.24 236.28 237.1 237.19 238.3 238.14 ЛОглаш 385.18. въ скорѣ Скоро.  не бо се, въ скорѣ бо ꙋꙁрш славѹ б͠жїю Нед 605v.34 Ѡт господа горѣ прꙁыва̆ млость,  въ скорѣ тебе невдмое обьметь ꙁастѹплнїе Кипр . 236.11 Аще ѹбо  самь сце потъщш се. протае есто въ бож(ь)ствнхь псанхь. … въ скорѣ на вдѣнїа въстееш высѡтѹ Кипр . 238.14 Същото значение и в Нед 605v.38 Кипр 236.24 236.28 237.19 238.3.