Речник на Патриарх Евтимий
самовластьнъ  
самовластьнъ -ꙑ прил (6) 1. Който е надарен със свободна воля. Самовластны же сце тѣхь ѹставлꙗють … ѡт бож(ь)стꙿвнаго осїанїа  мановенїа I Никод 208.11 Въсако бѡ, єже ѡт себе къ благомѹ двжуще се – ꙗвѣ ꙗко ѡт бога подвжемо,  не ѡт нѣкоего съравна, – самовластно глаголт се I Никод 208.15 Същото значение и в I Никод 208.17. 2. Независим, свободен. побѣжⷣен до конца быше вїꙁантїане.  прѣт бывше, не к томꙋ ѿ толѣ быше самовластн Конст 428v.31 самовластьное Като същ. ср. ед. Свободна воля. Неѹдѡбь бѡ двжмыхь къ ꙁлѹ псанїемь слышмь, сего рад мнмь, ꙗко самовластное лшающх се I Никод 206.6 ꙁа єже неѹдобь къ ꙁлѹ двжмом быт тѣмь самовластнаго лшенѡм быт I Никод 207.1