Речник на Патриарх Евтимий
се  
се част (45) Ето, ето на̀, при това. се ес добра скрънѣа моа, се ес добра,  порѡка нⷭѣ вь тебѣ Петк 82v.5, 82v.6 Се ꙗвѣ покаꙁахѡⷨ стнꙋ, ꙗко б͠ь нб͠с  ꙁемл  въсе твар ⷭ творць ИМ 165r.18 Се свѣть вьсїа, се оцѣщенїе прїде, се радость ꙗв се Теоф 265.10 (3) Същата част. и в Петк 76v.27 77r.1 ЙР 6.22 19.3 9.4 9.14 ИМ 165v.3 166v.8 167v.24 170r.31 Филот 80.3 82.10 83.22 86.19 Конст 439r.14 439r.26 Нед 605r.17 605r.18 606r.20 611r.19 611r.20 Мих 172.15 174.20 176.7 ЙП 185.29 190.30 I Никод 206.18 212.18 212.19 Кипр 228.13 228.15 (2) 235.21 Теоф 262.23 275.20 СВВ 398.2 398.13 (2).