Речник на Патриарх Евтимий
събьрат  
събьрат -съберѫ -събереш св (53) 1. Събера.  въсе вѡнство кꙋпно събра Филот 97.2 въ єднь ѿ д͠нї сѹдщѹ прѣⷣѹготованнꙋ,  нарѡдѹ бессльнѹ събранѹ Нед 605r.36 малодꙋшныѧ ꙋтѣш, растоеннаѧ собер, ꙁаблꙋжденнаѧ пак воꙁврат Яков 326.16 Същото значение и в ИМ 172r.49 Филот 95.30 Конст 425r.17 426v.35 428r.7 429r.4 433r.11 Мих 172.29 174.3 ЙП 201.1 ЛОглаш 384.8 Яков 310.25 МИнд.1-2 350.11. събьранъ Като прил. Събран. єже събраны въ кѹпѣ вась насладт се,  єднь ѡбщї въ вьсѣⷯ раꙁѹмь вдѣт Конст 430v.17 // Натрупам. Вь стнѹ блажень аꙁь вь градѣх, ꙗко добра сьбрах ськровща Теоф 274.24 2. Прибера.  схь ѡт въсѹдꙋ събравше. въ шестоѹгльных съкрывают кровѣхь Кипр 238.8. 3. Събера плод, мед и под. въ скорѣ добродѣтѣл̆ събереш медь Кипр 238.4. 4. Свикам. Съ велкы съборь велкыⷨ цр͠емь кѡнстантіномь второе съвѣмы събрань въ самѡмь ієрлⷭмѣ Конст 437r.16 нъ недѹгѹ тогда того постгꙿшѹ, єпⷭкѡпы събравь кр͠щенїа прїеть дарь Конст 437v.16 Какоже л  велкы ѻнь  въселнꙿскы събрат хотѣше съборь Конст 437v.20 ~сѧ Събера се. аще не въ кѹпѣ въс епⷭкѡп съберѹт се,  къжⷣо прлное с͠тѣшї вѣрѣ расѹжⷣенїе сътвореть Конст 431v.38 Светымь бо  въселнскымь съборѡмь, …събравшм се въсакѹ нестотѹ  лъжнаа  тѹждаа велѣнїа ꙁлославныхь далее ѡт цр(ъ)кве ѡтгнаше Кипр 228.6. Сьбра се вь твое ꙋспенїе вьсь нь аг͠гель же  мѹенкь, пророкь  прѣподобных, апостоль же  постнкь Теоф 271.23 Същото значение и в Конст 430r.9 434r.1 436v.8 438r.8. събьравъше сѧ Като прил. Събралите се.  же отъ светыхь въселнꙿскыхь съборь  помѣстныхь, събравшїх се о ꙁложен таковыхь ꙁаповѣданї̆ Кипр 228.21. събьрат сѧ отъ вьсѣхъ Стигна се до съгласие. Събра се ѹбѡ ѡт въсѣхь псателнѣ же  ѡтьскы непрестнѹ быт вѣньанїа второбраїю Антим 248.13