Речник на Патриарх Евтимий
страхъ  
страхъ м (71) 1. Страх, боязън, уплаха. глагол, въсѣкое съмнѣнїе  страх кѹпно ѡт себе ѡтложвъ Филот 82.14 Какова же пакы же не по стнѣ ходещхь ѻждают ꙁлаа • какова мѹенїа • какѡвь страхь • каков(ь) стѹдь Конст 438r.14 Бѣста бѡ мѫжа нарѡта въ словѣ  благогѡвѣ̆на, нѫ страха рад не смѣаста себе царев обьꙗвт ЙП 194.33 Същото значение и в Петк 79r.13 ЙР 17.11 22.16 22.31 ИМ 173v.14 Конст Петк.425r.13 426v.6 427v.24 436r.28 Нед 604v.29 604v.30 Мих 174.32 177.23 МЕ1-3 338.11 339.27. 2. Този, който внушава страх. Вы ѹбо небрѣѕѣте схь прѣщенїа, аще  къ кѡлес ѡтвѡдѧть, аще  къ кѡнѡбемь, … страха х не ѹбѡ̆те сѧ Филот 91.17 съкрывше се страха рад іѹдеска Конст 434v.34 Страха же х не ѹбѡ̆те сѧ, нже съблаꙁнте сѧ, ꙗко с нам богъ Мих 174.9 Същото значение и в Кипр 233.19 Яков 313.19 МЕ1-3 337.29 338.16 338.19. 3. Страхопочитание, почит. Достоть ѹбо вамь съ въсѣцѣмь страхомь  боаꙁнїѫ тѫ стѫ  непоронѫ хрант  блюст Филот 89.31 Ст͠аа же єлена въꙁъмш есть ѿ ъстнаго дрѣва съ мнѡѕѣⷨ страхѡⷨ  бл͠гоговѣнїемь съ ъстным гвоꙁдьм, ѹ себе ъстнѣ хранꙗше Конст 434r.4 Вълож въ нас  страхь блаженых твох ꙁаповѣде̆ ЛЙЗ 293.2 Същото значение и в Конст 435r.17 II Никод 221.11 Кипр 235.13 Антим 242.5 ЛЙЗ 296.8 298.15 303.12 303.32 СЙЗ 363.24 366.26 СВВ 398.14 ЛОглаш 378.15 МИнд.1-2 349.9. страхъ бож Страх от Бога, страх Божи. Проее прѣбѫдѣмь въ божїемь страсѣ  прїмемь ѹготѡваннаа блага Филот 84.26 тъще се въсѣхь въ б͠жї страхь првест Конст 436r.30  весь ѹбо ѹтвръд тогда града того събѡръ въ божїмь прѣбыват страсѣ Мих 178.14 Същото съчетание и във Филот 80.22 92.10 ЙП 184.34 187.29 191.19 195.19 ЛЙЗ 289.29 295.8 297.16 304.7 СЙЗ 358.4 365.14 СВВ 392.1 398.21 ЛОглаш 376.31 Яков 309.1 320.31 331.24. страхъ господьнь Страх от Господа, страх Божи. Врѣмен ѹбо не малѹ прѣшедшѹ,  рѡдтелемъ єго ѹмершемъ, тъ бѣ въ страсѣ господьн вынѫ ЙР 7.25 Прїдѣте, еда, послѹша̆те мене, страхѹ господню наѹю вы Кипр 227.27. Господнї̆ страхь прсноѡкрьмтелѣ свомь помысломь прѣдставлѣющ Теоф 268.22 страхъ тво Страх от Господа. ꙋтвръд нас въ страсѣ твоем въсѣх СЙЗ 372.34 наѹ съвръшат свѧтынѧ въ страсѣ твоемь ЛОглаш 386.11 въсѣхь нас првед въ страх тво̆ МИнд.1-2 347.22 Същото съчетание и в Яков 333.14.