Речник на Патриарх Евтимий
сътворт  
сътворт -сътворѭ -сътворш св (196) 1. Създам, сътворя. ѿц͠ь гл͠а намь сн͠ѡмь свомь, мꙿже  вѣкы сътвор Конст 429v.3 сътворвы бо мѹжа,  женѹ сътворль ꙗ сть Нед 604r.36 свѧтъ  еднородны̆ тво̆ сынъ, … мже всѧ сотворлъ ес Яков 322.4 Същото значение и в ЙР 12.8 Филот 90.25 Конст 437r.18 Нед 607v.5 611r.37 ЙП 182.3 (2) I Никод 206.27 206.29 210.11 210.33 211.31 Антим 247.27 (2) 247.28 ЛЙЗ 285.11 ЛОглаш 380.7 380.9 380.15 Яков 333.32. сътворенъ Като прил. Създаден, сътворен. Слꙋжба, пѣваема вь ѕ͠і дьнь декемврїа светѣ̆  славнѣ̆ Ѳеѡфанѣ царц, сьтворена  ꙁложена светѣ̆шїмь патрїархомь Трьновскымь кѵр Еѵѳмїемь Теоф 255.2 сътворвꙑ/сътвор Като същ. м. ед. Този, който е създал; Творецът, Господ. сътворвы бо мѹжа,  женѹ сътворль ꙗ сть Нед 604r.36 Проее, помощь наша въ мѧ господне, сътворшаго небо  ꙁемлѧ Мих 174.14 Сотворвы̆ ѡт ꙁемл ловѣка по обꙿраꙁꙋ своемꙋ  по подобїю Яков 322.8 Същата употреба и в ЙР 15.4 Нед 607r.11 607r.29. сътворвꙑ/сътвор Като прил. Който е създал, създалият. же небо  ꙁемлѧ  въсѧ вдмаа же  невдмаа сътворшааго Филот 90.25  благодаре б͠а, сътворꙿшаго ємѹ таковаа  толка бл͠гаа Конст 435r.23 2. Направя нещо конкретно; изработя. Мнѡга же  на двнаа  ѹжаснаа юдеса въ ꙁемл Вѫгръстѣ̆ сътвор ЙР 22.30  въпаде се въ ꙗмꙋ юже сътвор Конст 426v.17  слы мнѡгы сътворше Нед 607r.38 Същото значение и в Петк 77r.24 ЙР 9.2 20.34 ИМ 170v.28 Конст 426r.32 428v.28 429v.4 431v.39 434r.34 435r.24 437r.1 Нед 607v.23 Мих 174.26 178.25 ЙП 185.18 186.2 190.10 192.29 192.6 193.7 193.12 193.14 193.15 193.16 Кипр 238.19 ЛЙЗ 283.8 285.7 290.17 290.23 291.3 302.19 303.21 СВВ 391.24 ЛОглаш 381.2 386.8. сътворенъ Като прил. Направен. не ꙗкоже скерь глаголемое пво, ѡт мнѡгых  раꙁлных сѣмене̆ сътворено Филот 80.13 на польꙁѫ сътворт Вж. СВВ 391.8. 3. Направя някого някакъв (нещо някакво).  ѿ съблаꙁн вражїѫ вышъшѫ сътвор Петк 76r.15, 82v.21. въсѧ рабы  рабынѧ свѡбѡдны сътвор Филот 85.18  сотвор со входом нашмъ входъ свѧтыхъ аг͠гелъ быт Яков 311.18 Същото значение и в Конст 431r.28 436v.20 Нед 608r.7 609v.21 609v.32 ЙП 189.28 195.3 195.28 196.15 200.18 Антим 249.5 ЛЙЗ 299.20 СЙЗ 360.12 363.3 363.5 364.24 365.22 369.2 СВВ 391.5 397.20 397.29 402.10 ЛОглаш 374.11 375.7 376.14 378.30 380.22 384.2 386.17 Яков 314.28 318.4 318.13 320.5 324.26 326.2 326.10 МЕ1-3 336.10 338.5 МИнд.1-2 348.21 МЦ 354.2 354.4. 4. Извърша, отслужа. Славословїю же обыномѹ сътворенѹ бывшѹ, съ ьстїѫ прѣнесѡшѫ (ь)стныѧ єго мѡщ ЙР 21.17 Подвгн Петра, подвгн Павла  весь бож(ь)ствных ѹенкꙿ лкь, ꙗко да прлежнѫ молтвѫ сътвѡрѧть ЙП 202.5 свѧщенныѫ ѡбѣты нашѧ, ѧже въ свѧтѣмъ кр(ъ)щен прѣд велкымъ жрътьвнкомъ, прѣд аг͠гелы сътворхѡмъ  ловѣкы МЕ1-3 335.8 Същото значение и в ИМ 164r.1 Конст 425r.32 Антим 251.8 Яков 319.13 324.9. 5. Сторя, извърша нещо. не по мноѕѣ врѣмен пакы поⷣбнѣ пръвѡмꙋ сътвор Петк 76r.15  еже сьтвор с, глаголано бѹдеть вь паметь ее Теоф 276.22 ꙗкѡ да не по грѣхѡм нашм сотворш с нам Яков 323.16 Същото значение и в Петк 76r.5 ЙР 12.5 14.31 21.6 ИМ 163r.29 167r.12 Филот 84.30 88.6 88.27 93.21 95.15 96.17 Конст 429r.11 429v.41 431r.38 432v.5 Нед 609v.41 ЙП 193.14 СЙЗ 358.22 СВВ 393.13 ЛОглаш 382.5 МБлаг 344.14. беꙁ вѣст сътворт Вж. Петк 81v.23 Филот 95.11 Конст 432v.23 432v.26 Нед 605v.27 609v.2 ЙП 182.17 184.10 188.2 192.6 200.23 Кипр 228.8. волѭ сътворт Изпълня волята/желанието. же аще сътворть вѡлю ѡ͠ца моего же ⷭ на н͠бсеⷯ, ть м брать ИМ 165r.1  волю боещх се его сътвор  мл͠твѹ хь ѹслыша Нед 605r.5 Господь же,  въ семь волѧ бѡѫщх сѧ єго сътворь Мих 174.30 врѣмѧ сътворт Подтикна към действие. Врѣмѧ сътворт господев ЛЙЗ 289.10 въꙁложене сътворт Посветя.  съблюдаахѹ ѻтроковцѹ въꙁложенїе б͠в тѹ сътворт хотеще Нед 605r.14 ꙁнамене сътворт Дам знак.  сътвор съ мноѫ ꙁнаменїе въ благо, ꙗко благословень єс въ вѣкы, амнь ЙР 11.26 Сътвор съ нам ꙁнаменїе въ благо СВВ 392.28 сотвор со мною ꙁнаменїе во благо  сподб мѧ въ стѣ̆ совѣст слꙋжт тебѣ Яков 321.7 лѣта сътворт Прекарам години. Сце ѹбо томꙋ лѣта доволна сътворшꙋ, нѻьскые добрѣ правещꙋ лкы ИМ 163v.9 мѫене сътворт Подложа на мъчение. ꙗко подражанїю с͠пстелные т стрⷭт мое недостоные т рабы мѹенїе сътвор Нед 609r.14 отъмьщене сътворт Отмъстя. Б͠ь же молнїе своего ѹгоднка кѡнстантіна на длъꙁѣ не преꙁрѣ, нъ въ скорѣ ѡтмъщенїе сътвор Конст 425r.38 памѧть сътворт Вж. ИМ 171v.8. попеенꙗ сътворт Вж. Филот 96.32. свободьнъ сътворт Вж. Филот 85.17 Конст 436v.20. въ сѫдъ сътворт Позволя някой да бъде осъден.  нїедномѹ нас въ сѫд л въ ѡсѫжденїе сътвор ЛОглаш 382.26 ꙗвѣ сътворт Покажа; разкажа, оповестя. ꙗвѣ сътворшѫ вьсѣмъ сълꙋьшее сѧ Петк 79r.5 ꙗвленьно сътворт Покажа; разкажа, оповестя.  свое ꙁлѡмѹдрїе въсѣмь ꙗвлнно сътвор Конст 429r.38 въсѧ по дробнѹ тѣмь ꙗвленно сътвор ЙП 195.30 . ꙗꙁвѫ сътворт Нанеса рана. сѹгѹбѹ м ꙗꙁвѹ сътвор вна вашего прѣрѣканїа Конст 429v.23 6. Построя, изградя.  того прлежнѣ ѹмол колбѫ то̆ малѫ особь сътворт Филот 84.11  мѡсть лъствь ѹ сѹщее блꙁь рма рѣкы сътвор Конст 426r.16  краснѹю въ антїѡхї цр͠кѡвь, ть̏ сътвор Конст 429r.22 Същото значение и във Филот 84.2 85.26 Конст 432v.28 433v.18 434r.18 434r.25 434v.21 434v.39 435r.1 435r.26 437r.40. ~сѧ 1. Създам се. вѣрою авраамь сътвор се ИМ 166r.24 Еже бѡ о боѕѣ скат, какъ сътвор се I Никод 210.31 Тѣмꙿже  павль г͠лааше • вѣрою авраамꙿ сътвор се Нед 604r.38 2. Направя се на нещо. Ꙋста, ꙗже свѧщенных молтвь  словесь съсѫдь, въсѣкоѫ сквръны  бꙋесловїа, ꙁаклнанїе же  потворенї̆ сътворшѫ сѧ ѡргане МЕ1-3 336.6