Старобългарски речник
нI нII нIII на наанг҄еовъ наасоновъ наасонъ навадт наватъ навест навеерь навласт наводт наводьнт наводьнт сѧ наводь навѣдѣт навѣждень навъгнъ навъходоносоръ навꙑкнѫт навꙑсое навꙑцат навꙑень навѧꙁат нагло наго нагость нагота наготоват нагъ нада надежда надльꙁѣ надот надѹт сѧ надѣꙗт сѧ надъ надълежат надꙑмат сѧ надьневьнъ надѫт наꙁаре наꙁаретъ наꙁаретьскъ наꙁарѣнъ наꙁарꙗннъ наꙁемьнъ наꙁрат наꙁнаменат наꙁнаменоват наꙁьрѣт наболе навѧще намьнкъ нанъ напае наскорѣ нат натрѣбьш накаꙁань накаꙁатI накаꙁатII накладат накласт наковало наковально накръмт накꙑнѫт налагат належат налещ налꙗт наложт налѧцат налѧщ намановень намастт намаꙗт намот намѣнт намѣнꙗт намѣрт намѣстьнкъ нанебесьнъ нанест наност нанѣ нанѣмь наньꙁꙗнꙁꙗ наньꙁꙗньскъ наосонъ наострт нападат нападен҄ь напаст напасть напастьнъ напастьствоват напаꙗнь напаꙗт наптат наптѣт напльнт напльнꙗт напот напослѣдъкъ направт направлꙗт направлꙗт сѧ напрасьнвъ напрасьно напрасьнъ напрасьнь напрѣждь напрьво напьсань напьсат напьсат сѧ наращень нардъ нардьнъ нареень нарещ нарцань нарцат нарцат сѧ народоводмъ народъ нарокъ наротъ нароьнъ нарѣь нарѫгань нарѫгат сѧ насадт насаждень населенаꙗ населт наслт насль наслꙗт наскакат насладт насладт сѧ наслаждат сѧ наслаждень наслѣдт наслѣдовань наслѣдоват наслѣдьнкъ наслѣдьствоват наслѣдь насоновъ насонъ нассонъ наставт наставл҄ень наставлꙗт наставьнкъ настат настаꙗт настоꙗнь настоꙗт настьлат настѫпат настѫпт насѹ насѣват насѣлꙗт насѣт насѣꙗт насꙑпат насꙑтт насꙑтт сѧ насꙑщань насꙑщат насꙑщень насѫщьнъ наталь наталꙗ натанал҄ь натановъ натанъ натрѹт натъкат наѹмовъ наѹмъ наѹстт наѹтеовъ наѹтрѣ наѹтрьꙗ наѹат наѹат сѧ наѹень наѹт наѹт сѧ нафта находт нахоровъ нашъ нашьствь нанань нанат нарьпат сѧ нарьтань нарьтат наѧло наѧльнкъ наѧльнъ наѧт наѧтъкъ наѧть наѩт наѭ науходоносоръ неI неII небесьнъ небесьскъ неблюдомѣ неблюдомъ небоI небоII небогъ неболѣꙁньнъ небонъ небрѣгомъ небрѣжень небрѣщ небꙑть невелкъ невдмо невдмѣ невдмъ невдомъ невдѣнь невньнъ невльнѧ сѧ неводъ невольнъ неволꙗ неврѣдъ неврѣжденъ невѣгласъ невѣдомъ невѣдѣнь невѣдѣт невѣдьство невѣждьствь невѣꙁьство невѣрьнъ невѣрьство невѣрьствоват невѣрьствь невѣрь невѣста невѣсть невѣстьнкъ невѣстьство невъꙁблагодатьнъ невъꙁблагодѣтьнъ невъꙁдрьжанъ невъꙁможьнъ невъкѹшенъ невъмѣстмъ невъмѣщамъ невънѧтъ невъфталмл҄ь невьћтьскъ невьћтьсьці негасмъ негасѧ негашѧ неглаголань негодоват негодѣ неготова негъбл҄ь негъл недалее недвжмъ недлъжьнъ недобрѣ недовѣдмъ недовѣдѣт недомѣт недоконьат недомꙑслт сѧ недостат недостатъковат недостатъкъ недостатъьнъ недостоно недостоно недостонъ недостоньство недоѹмѣнь недоаꙗньнъ недѣланъ недѣльнъ недѣлꙗ недѫговат недѫгъ недѫжвъ недѫжьнкъ недѫжьнъ нееманъ неже нежел нежтъ неꙁавдьлвъ неꙁавдьно неꙁавстьнъ неꙁаꙁорьнъ неꙁамѹдьно неꙁаходѧ неꙁнамъ неꙁъванъ неꙁълоба неꙁълобвъ неꙁълобь неꙁꙑбл҄емъ неꙁьрѣлъ неꙁвѣстъ неꙁглаголанъ неꙁглаголаньно неꙁглаголаньнъ неꙁглагол҄емъ неꙁдамъ неꙁдреенъ неꙁдрееньнкъ неꙁдрееньно неꙁдрееньнъ неꙁдремъ неꙁмѣньнъ неꙁмѣрьнъ неꙁѹмѣмъ немꙑ нескѹсьнъ неслѣдмъ неслѣдованъ неслѣдьнъ неслѣжденъ неспсаньнъ несповѣданъ несповѣдмъ несповѣдꙑ сѧ неспꙑтанъ нестовл҄ень нестовъ нестовьство нестръгномъ нестьлѣньнъ нестьлѣнь несцѣлмъ несцѣльнъ нецѣлмъ нецѣльнъ неьтенъ нещсльнъ неклюмъ некоторьнъ некротъкъ некрьстьнъ некрьщенъ нектар некторъ некѹпл҄енъ некъл некънжьнкъ нелцемѣрьнѣ нелцемѣрьнъ нелѣпо нелюбьство нелъжьно нелѫенъ немлоствъ немогꙑ немощь немощьнъ немраьнъ немрьемъ немъвень немъногъ немѫдръ немѫжьствьнъ немѫьнъ ненавдѣньнъ ненавдѣнь ненавдѣт ненавсть ненавстьнкъ ненавстьнъ ненавсть ненакаꙁанъ ненаротъ ненасел҄енъ ненаслꙗмъ ненасꙑтѧ сѧ ненасꙑщенъ ненаѹенъ необньнъ необсканъ необраꙁьнъ необрѣꙁанъ необрѧщемъ неодрьжмъ неок҄есарꙗ неокоръ неомъвенъ неопалмъ неоскѫдѣньнъ неоскѫдѣмъ неослабмъ неослабьнъ неоставмъ неоставлꙗмъ неосѫжденъ неосѫжденьно неосѫжденьнъ неотъвѣтьнъ неотъамъ неофтъ неоцѣщенъ неплщевань неплодовтъ неплодꙑ неплодьнъ неплодьство непобѣдмъ непобѣдьнъ неповелѣнъ неповнѹѩ сѧ неповньнъ неповол҄ьнъ непоглѹмьно непоглъщенъ непогон҄ень непогꙑбаѩ неподвжмъ неподвжьнъ неподобьнкъ неподобьнѣ неподобьнъ непоꙁꙑбьнъ непокаꙗньнъ непокор҄ень непокорт сѧ непокоръ непокорьнъ непольꙁьнъ непомраѧ сѧ непомрьцаѩ непореенъ непороьнъ непосагъ непослѹшьлвъ непоспѣшьнъ непосрамл҄енъ непостжьнъ непостонъ непостраданьнъ непостꙑдьнъ непостѫпьнъ непотрѣбьнъ непоѹѩ неправовѣрьнъ неправьда неправьдвъ неправьдосътвор҄ень неправьдьнкъ неправьдьнѣ неправьдьнъ непраꙁдьнъ непраꙁнъ непргвожденъ непркосновенъ непрмѣсьнъ непрстѫпьнъ непрѧстьнкъ непрѣꙁнна непрѣꙁнь непрꙗꙁннъ непрꙗꙁнь непрꙗꙁньскъ непрꙗꙁньство непродамъ непросльꙁт непротлаенъ непротлъкованъ непроходмъ непроходьнъ непрѣбор҄емъ непрѣꙁорьство непрѣдомъ непрѣклоньнъ непрѣложень непрѣложьнъ непрѣмѣньно непрѣмѣньнъ непрѣподобьнѣ непрѣподобьнъ непрѣпьрвъ непрѣстаньно непрѣстаньнъ непрѣстаѩ непрѣстѫпьнъ непрѣходмъ непрѣходьнъ непьщевань непьщеват нерадь нераждаѩ нераꙁдрѣшамъ нераꙁдрѣшмъ нераꙁдрѣшьнъ нераꙁдѣлмъ нераꙁдѣльнъ нераꙁдѣлꙗемъ нераꙁдьранъ нераꙁлѫенъ нераꙁлѫмъ нераꙁлѫьнъ нераꙁормъ нераꙁѹмвъ нераꙁѹмьнъ нераꙁѹмьлвъ нераꙁѹмьньнъ нераꙁѹмьнѣ нераꙁѹмьнъ нераꙁѹмь нераскааненъ нераскаꙗньнъ нераствор҄енъ неродт неродьно нерссъ нерѫкотвор҄енъ несажденъ несамовольнъ несвѣтьлъ нескврьньнъ нескѫдѣмъ нескѫдѣѩ нескѫдьнъ неслава несланъ несловесьнъ несоꙁъданъ нест несторъ нестронъ нестронь несѣдаѩ сѧ несѣкомъ несѣтъ несъврьшенъ несъвѣда несъвѣдомъ несъвѣдьнъ несъвѣстьнъ несъвѣтъ несъвѣтьство несъвѣщань несъгонмъ несъдравъ несъдѣланъ несъꙁьданъ несъкажемъ несъкаꙁамъ несъмрьтьнъ несъмѣсьнъ несъмꙑсльнъ несъмꙑшл҄ень несъповѣдомъ несътвор҄енъ несътвор҄ень несътрьпмъ несътрьпѣнъ несꙑтость несꙑтъ несꙑтьнъ несꙑтьство несѫщь нетьлѣньнъ нетьлѣнь нетьлѣѩ нетѧжаньнъ неѹбожьно неѹвѧдаѩ неѹвѧждѧ неѹгасамъ неѹгасмъ неѹдобь неѹдрьжаньнъ неѹкротмъ неѹкрощенъ неѹподар҄ень неѹстронъ неѹсꙑпаѩ неѹтѣшмъ нефталмль нехѹльнь нешьвенъ нецѣсарѹмъ нецъ неань неаꙗнь неамъ нестота нестъ неловѣколюбь неловѣкъ неловѣьнъ неловѣьскъ неловѣьстѣ неѹвьство неѹвьствьнъ неѹвьствь неьствоват неьствъ неьстоват неьсть неьстьнѣ неьстьнъ неьсть неѩсъть нI нII нIII н҄ва н҄вьнь нгонта нже нжьн҄ь нꙁт сѧ нꙁѹ нꙁъI нꙁъII нꙁъбт нꙁъвенъ нꙁъвест нꙁъвест сѧ нꙁъводт нꙁъврѣщ нꙁъвѣст нꙁът нꙁълагамъ нꙁъложт нꙁъпадат нꙁъпаст нꙁърнѫт нꙁъходт нꙁъхождень н҄аꙗже нкакоже нкакоже нкакъже нкалъ нкаможе нкандръ нкаоньскъ нк҄ескъ нк҄еꙗ нк нк҄та нкфоръ нкогдаже нкодмъ нкола нкол нколже нкомдскъ нкомдꙗ нконъ нкопол҄ь нкотерꙑ же нкоторꙑже нкъгдаже нкъде нкъдеже нкъто нкътоже нкъторꙑже нкꙑже нневьг҄тъ нневьг҄тьскъ ннеу нрще нрвъ нс нфонтъ нцат нц нцѹ нць ньже ньтоже нщелюбьць нщелюбь нщета нщь нщь ндноже нднъ нднъже ндьноже новолѣпьнъ новоосвѣщенъ новопрстѫпт новопрходт новорасль новорожденъ новосвѣтьлъ новосвѣтьнъ новосьвѣтьн новоꙗвт сѧ новъ нога ногъть ное ноевъ ножь ножьнцѧ ножьнъ ноꙁдр носло ност ност сѧ носовъ ношень нощь нощьнъ нощьѭ ноѧбрь нравъ нѹдт нѹдт сѧ нѹдьма нѹжда нѹжд нѹждь нѹждьнкъ нѹждьнъ нѣ нѣгого нѣдра нѣкако нѣкакъ нѣ когда нѣкол нѣколкъ нѣкоторꙑ нѣкъгда нѣкъде нѣкъто нѣкꙑ нѣмоват нѣмоглаголат нѣмость нѣмъ нѣсмь, нѣс нѣьто нъ нънѣ нꙑ нꙑнѣ нꙑнѣшьнь нꙑнѣѹ нꙑнѣщьнъ нꙑнꙗшьнъ нꙑрще ньць нѫ нѫдт нѫдт сѧ нѫдьм нѫжда нѫждънкъ нѫждьнъ нѫжѧ