Старобългарски речник
новъ 
новъ -ꙑ прил Нов ꙇ полож е въ новѣмь своемь гробѣ. ꙇже сѣе въ камен М Мт 27.60 З А ꙁнаменѣ же вѣрѹѭштмъ с послѣдъствѹѭтъ. ꙇменемъ момъ бѣсꙑ жденѫтъ. ѩꙁкꙑ въꙁглаглѭтъ новꙑ М Мк 16.17А въспоте гв пѣⷭ҇ новѫ Е 23б 15 Срв. Е33б 6 СП32.3 СП95.1 СП97.1 днⷭ҇е. ветъхꙑѩ грѣховънꙑѩ рꙁꙑ. ѡтъвръгъше. въ новꙑѩ  нестьлѣнънꙑѩ облѣхомъ сѧ СЕ 2а 8 моⷧ҇ наⷣ҇ новоⷨ҇ брашъномь СЕ 13а 9 мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомь пѣснъ еванћлскѫѭ К 1а 27 Срв. С326.8 вно благо новааго внограда. веселꙙ  свѣтъло творꙙ лца С 143.23 навꙑкнѣте оть н҄хъ кꙿто наѹвꙑ. кꙿто събьравꙑ. отъкѫдѹ ѹенꙗ. ко ново богословьн.  ветъхо прореен С 324.28 Като същ. нова[ꙗ] καινά, τὰ νέα Новите, отскорошните неща, събития вьсѣкъ кънжънкъ наѹь сѧ. цсрствю нбскѹмѹ. подобенъ естъ лвкѹ домовтѹ. ꙇже ꙁностъ отъ съкровща своего нова  ветъхаа М Мт 13.52 З А СК како древьнѣа прѣідѫ. како новаа процвсѧ К 13b 4 Срв. С450.12 нова[ꙗ] недѣлꙗ ἡ νέα κυριακή Първата неделя след Пасха, Антипасха или Томина неделя вь новѫ нелⷣ҇. же по пастѣ оⷮ оаⷩ О IIа 8 ꙁлатоѹстааго слово въ новѫѭ недѣл҄ѫ С 498.13 ново[] лѣто νέον ἔτος Новата църковна година мⷭ҇ѣ септѧⷠ҇ въ а҃ деⷩ҇. наѧтоⷦ҇ ндктѹ  ноⷡ лѣⷮ҇ А 112d 15 кг ново лѣто.  ꙁаѧте ѡаⷩ҇. крсттелѣ Е 35б 16 новъ мѣсѧць νεομηνία Новолуние въстрѫбіте на новъ мѣсѩць трѫбоѭ СП 80.4 ꙁълодѣꙗт сѧ, бѣсьноват сѧ, бѣст сѧ на новꙑ мѣсѧцѧ [ на новъ мѣсѧць] σεληνιάζομαι Лунатик съм о ꙁълодѣѭштмъ сѧ на новꙑ мсцѧ М 43b 18 г. помлѹ снъ мо. ѣко на новꙑ мсцѧ бѣсъноетъ сѧ М Мт 17.15А о бѣсънѹѭштмъ сѧ на новꙑ мсцѧ М 76b 10 Срв. З129b 14 ꙗко на новъ мѣⷰ҇ бѣстъ с СК Мт 17.15 новꙑ ꙁавѣтъ [ꙁаконъ] ἡ [καινὴ] διαϑήκη Новият завет, християнската част от Библията [евангелието, апостолът и пр.] слꙑшіі  проповѣждь. бжіѣ вельѣ юдеса. како ꙁаконъ остѫпаетъ. како благодѣть процвтает(.) ... како ветъхꙑ ꙁаконъ обетъша. како новꙑ ꙁвѣштаетъ сѧ К 13b 2—3 новꙑ рмъ Νέα ῾Ρώμη Новият Рим, т.е. Цариград [Константинопол, осветен 330 г.] ѹставъ ѹставшꙙ да  къснꙙтн҄ѣ града епскѹпъ ... да матъ  тѫ жде ьсть. ѭже  рмъска града епскѹпъ. ꙁан҄е нареенъ бꙑстъ новꙑ рмъ С 202.27 нов людь ὁ νέος λαός Новопокръстените люде дьнесь жрѣбꙙ готовамо стъ. бесловесьнꙑхъ странъ. прьво несловесъно въꙁбѹꙗн. на покаꙁан. покореню. же отъ странъ нов люд С 321.28 к҄ела нова κελλανόβα Кела нова, място, близо до базиликата “Св. Павел” в Рим мат же го блаженаꙗ слвꙗ. жвѣаше блꙁъ вратъ стааго паула апостола. на мѣстѣ нарцамѣѣмъ к҄ела нова С 119.26 М З А СК О Е СП СЕ К С Р Гр νέος καινός πρόσφατος Нвб нов ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Нова Бяла река МИ Нова Враждебна МИ Нова Върбовка МИ Нова Загора МИ Новак МИ Новаково МИ Новаковци МИ Нова Ловча МИ Нова Надежда МИ Нова махала МИ Новачево МИ Новачене МИ Нова черна МИ Нова Шипка МИ Новград МИ Ново Бърдо МИ Ново градище МИ Ново Оряхово МИ Ново Паничарево МИ Новоселец МИ Новоселище МИ Ново село МИ Новоселяне МИ Нови пазар МИ СНМБ Нови делници МИ Новия друм МИ Ново Купено МИ ИД,МНЛом Новосел МИ ХХ,ЛИМР Нова ливада МИ Нов врис МИ ГХ,МИМ Новата черква МИ БМС Новачка МИ Новата вода МИ Новоселка МИ Нов гроб МИ ЙЗах,Кюст.кр Новиот канал МИ ВП,ТО Новак м ЛИ Новаков ФИ Новачки ФИ Новачко м ЛИ Новачков ФИ Нове м ЛИ Новев ФИ Новичков ФИ Новка ж ЛИ Новко м ЛИ Новопазарски ФИ Новоселски ФИ СтИл,РЛФИ