Старобългарски речник
неꙁглагол҄емъ 
неꙁглагол҄емъ -ꙑ прил Който не може да бъде изказан, изразен; неизказан, неизразим нъ  въ нъ дьнь ѹꙁьрте . сь неꙁглагол҄емѫѭ славоѭ оноѭ.  народомъ агг҄ельскомъ грꙙдѫшта С 446.24—25 Изч С Гр ἀπόρρητος Нвб Срв неизглаголан остар ВА