Старобългарски речник
наѹт 
наѹт -науѫ -наѹш св 1. Науча някого, обуча, предам знания, опит г наѹ нꙑ молт сѧ ѣкоже оанъ наѹ ѹенкꙑ своѩ М Лк 11.1 З наѹте вьсѧ ѩꙁкꙑ. крьстѧште ѩ М Мт 28.19 З А СК тъ вꙑ наѹⷱтъ вьсемѹ М Йо 14.26 З А СК блнъ ес г. наѹ мѩ оправъданемъ твоїмъ СП 118.126 Срв. СП118.126 СП118.68 СП118.135 СП118.171 СП118.64 СП118.124 благості ї накаꙁаню ї раꙁѹмѹ наѹ мѩ СП 118.66 аште съхранѩтъ снове твої ꙁавѣтъ мої.  съвѣдѣнѣ моѣ с. їмъже наѹѫ ѩ СП 131.12 наставі мѩ на істнѫ твоѭ  наоі мѩ СП 24.5 Срв. СЕ74b 16 останѣте сꙙ отъ ꙇхъ  наѹѫ васъ кого бꙑ ст.  клан҄ꙗт сꙙ богѹ С 28.4 Посоча, покажа, подскажа. стꙑ бо дхъ наѹтъ вꙑ во тъ асъ ѣже подобаатъ глат М Лк 12.12 З А же аште мꙙ наѹш. то то сътворѫ С 169.30 ножъ наостр.  того ѹбт наѹ С 389.11 Поуча. вьꙁвѣстшѧ емѹ вьсѣ елко сътворшѧ  елко наѹшѧ М Мк 6.30 З А Посъветвам, предупредя. арꙗнъ вовода се слꙑшавъ рее се наѹхъ тꙙ. ꙗкоже съмꙑслт  ісповѣдат ꙗко сѫтъ боꙁ С 149.9 2. Разбера, схвана, науча, усвоя аꙁъ бо свомѹ ѹтелю покарѣѭ сꙙ ... а не прѣстѫпт словесе мѹ.  подвꙁаѭ сꙙ не ꙁмѣнт ꙗже прѣжде навꙑкохъ. потомъ же  наѹхъ С 126.25 Дам някому да разбере нещо. пѫт оправъданеі твоіхъ наѹ мѩ СП 118.27 3. Подуча, подсторя старц. наѹішѧ народꙑ. да спросѧтъ вараавѫ. са же погѹбѧтъ А Мт 27.20 же бо раꙁортъ днѫ ꙁаповѣд схъ малꙑхъ.  наѹтъ тако лкꙑ. мън нареⷱ҇т сѧ М Мт 5.19 З А он же премъше съребро. сътворшѧ ѣкоже наѹен бꙑшѧ М Мт 28.15 З А СК наѹвꙑ м ед Подстрекателят, подбудителят навꙑкнѣте оть нхь кꙿто наѹвꙑ. кꙿто събрьравꙑ. отъкѫдѹ ѹенꙗ. ко ново богословьн.  ветъхо прореен С 324.27 богомь наѹенъ ϑεοδίδακτος Научен от Бога оці іже ꙇ та х. же не вѣдѣхѫ старці. бмь наѹені въспѣшѧ К 1а 3 же же  старьц не вѣдомо бꙑстъ. богомъ наѹен въсхвалшꙙ С 325.7 въ сповѣдан. богомь наѹенѫѭ пѣснь С 320.11—12 како богомь наѹенѫ проповѣда ꙙдъ вашхъ пѣснь С 325.29 М З А СК СП СЕ К С МЛ Гр διδάσκω μαϑητεύω παιδεύω συνεϑίζω παραινέω δείκνυμι προσπλέκω πείϑω наѹіт Нвб науча (се) ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР