Старобългарски речник
напьсат 
напьсат -напшѫ -напшеш св 1. Напиша нещо повелѣ мос кънгꙑ распѹстънꙑѩ напсат.  пѹстт М Мк 10.4 З по жестосръдю вашемѹ. напꙿса вамъ ꙁаповѣдъ сьѭ З Мк 10.5 радѹꙇте же сѧ. ѣко ꙇмена ваша напсана сѫтъ на нсхъ З Лк 10.20 СК бѣ же ꙇ напсанье напꙿсано. надъ нмъ З Лк 23.38, СК. Срв.Йо 19.20 З СК (... се) мена ѹсъпъш(хъ н)кола (...) напса (же сѧ въ) лѣто (...) е҃ф҃а҃ СН 2. Запиша, включа в съдържанието на съчинение, книга и под ѹтелю мос напꙿсалъ естъ намъ. аште комѹ братръ ѹмьретъ. ꙇмꙑ женѫ. ꙇ тъ бештѧдьнъ бѫдетъ. да поꙇметъ братръ его женѫ. ꙇ въскрьстъ сѣмѧ братра своего З Лк 20.28 Срв.Мк 12.19 З помѣнѫшѧ же ѹенц его ѣко напсано естъ жалость домѹ твоего сънѣстъ мѧ З Йо 2.17 напш мѧ его въ кънгꙑ жвотънꙑѩ СЕ 101b 10 агꙿгл же слꙑшавъше вьсплескашꙙ. дꙗволъ же сь бѣсꙑ ѹꙗꙁвенъ бꙑстъ. гъ же на небесехъ напсалъ мена хъ С 86.10 напьсанаꙗ ср мн τὰ γεγραμμένα, τὰ γράμματα Написаните неща, написанията ѣко дьнье мьштенью сі сѫтъ. да ꙇсплънѧтъ сѧ. вꙿсѣ напꙿсанаа З Лк 21.22 тварь свѣдѣтельствѹетъ. ѣже ьтѫ напсана. ꙁнаѭ вештъмі. гі помѣні мѧ въ цѣсрстві твоемь К 11b 8 3. Надпиша, поставя надпис ꙇ бѣ насꙿпанье внꙑ его напꙿсано. црь іюдеꙇскъ З Мк 15.26, СК. Срв.Мт 27.37, М, З, СК, С32.28 бѣ же напсано с наꙁарѣ црь юдѣскъ М Йо 19.19,А 4. Впиша, запиша в документ, регистър [при преброяване] ꙁде повелѣне отъ кесара авьгꙋста. напсат всѫ вьселенѫѭ СК Лк 2.1 5. Припиша някому [вина, грях] не маш напꙿсат внꙑ бгѹ нашемꙋ С 32.28 богомь напьсанъ ϑεόγραφος Написан от Бога добрꙑ їѡанъ нашъ ... пастꙑръ ... намъ новꙑ с боговдъцъ ... покаꙁа намъ  тъ. богомъ напсанꙑ го скржал С 278.3 напьсат въ градъ πολιτογραφέω Впиша за гражданин някого послѹте вьс наан въ вꙑшьн градъ ерѹсалмъ. дьньсь  вь сьѭ ношть.  достоно велство. дарова съхранень покажте С 496.23 напьсат обраꙁъ крьстьнꙑ σκιογραφέω τὸν σταυρόν Изобразя кръст ѡбраꙁь напса сѧ крьстьн: рѫцѣ раꙁпрострꙿаѧ мос: амалка побѣд ... рѫцѣ вьꙁджⷣмь ... да побѣдмь бѣсовьскѧ пльк ТФ А 5 напьсат сѧ М З А СК СЕ К С ТФ АН КН СН Гр γράφω ἐπιγράφω ἐγγράφω ἀπογράφω ὑπογράφω χαράσσω γράμμα напсат напсат наат Нвб напиша ОА ВА АК ЕтМл НТ Дюв НГер АР БТР ДА написвам ЕтМл Дюв НГер написувам ЕтМл