Старобългарски речник
ност 
ност -ношѫ -носш несв 1. Нося ꙇ прдѫ къ немѹ носѧште ослабленъ жлам. носмъ етꙑрьм М Мк 2.3 З А СК посъла дъва отъ ѹенкъ свохъ.  гла ма дѣта въ градъ  сърѧштета вꙑ лвкъ. въ скѫдьльнцѣ водѫ носѧ. по немь дѣта М Мк 14.13 Срв.Лк 22.10 М тꙑ ес хе вноградъ стнънꙑ ... прꙁьр на вноградъ съ. ꙇ насад  ... ꙇꙁбав отъ снѣга. ꙇ отъ мраꙁа. ꙇ отъ града носма бѹреѭ СЕ 14а 7—8 ꙇ на нослѣхъ ност немощьнꙑхъ. въ стѫѭ црквь твоѭ. прѣдъ лце твое СЕ 39b 2 Образно. ꙇ же не ностъ крста своего  въ слѣдъ мене грѧдетъ. не можетъ бꙑт мо ѹенкъ М Лк 14.27 З не бѫді нкътоже сьде ꙇюда сꙑ. нкътоже лѫкавенъ. нкътоже ліцемѣръ. нкътоже ѣдаꙇмꙑ. вь сръдьці съкръвена. не ꙇно въ ѹстѣхъ носѧ. ꙇно же въ ѹмѣ К 8а 11 кꙑѧ помꙑслꙑ въ срьдьц ношааше. гда отꙿвѣта съмрьтьна вьꙁꙙ С 66.14 тъ бо наѹвъ сꙙ божмъ словесемь.  поставьнъ бꙑвъ клросѣ дꙗкъ.  носвъ прѣстꙑѧ танꙑ. въ олтар прѣстоꙗлъ слѹжꙙ С 214.9 носѧще м мн οἱ βαστάζοντες Носещите, тези, които носят ꙇ прстѫпь коснѫ въ одръ. носѧште же сташѧ. ꙇ рее юноше тебѣ глѭ въстан М Лк 7.14 З А дьнесь анг҄ел съ ловѣкꙑ раꙁмѣсшꙙ сꙙ.  носꙙшт тѣло съ беспльтьнꙑм слам. пѣт вьспѣваѭтъ С 486.30 2. Донасям, черпя отнякъде [вода] ношааше водѫ отъ рѣкꙑ ефрата. на рамѹ свою.  пꙗхѫ прходꙙшт к н҄емꙋ С 550.7 3. Нося върху себе си [дреха и под.] ꙇꙁде же с вонъ носѧ тръновъ вѣнецъ М Йо 19.5 З А СК богатꙑ же въ сласт  вь весел. пото же ꙗко овъ свѣтло одѣн ностъ.  богатѫ трепеꙁѫ поставьꙗтъ С 491.17 4. Прен. Понасям, в състояние съм да понеса еще мъного мамъ глат вамъ. нъ не можете ност нꙑнѣ М Йо 16.12 З А СК не ѹдобь носмъ δυσβάστακτος Мъчен, труден за носене онъ же рее  вамъ ꙁаконьнкомъ горе. ѣко накладаате на лкꙑ брѣмена не ѹдобь носма. а сам н еднѣмъ же пръстомъ вашмь пркасаате сѧ брѣменехъ М Лк 11.46 З.Срв. Мт 23.4 М ЗI А хрьстоса носѧ χριστοφόρος Който е изпълнен с вяра в Христос образно сего дѣлꙗ нꙑнꙗѹ въ глѫбнѣ нераꙁѹмьꙗ плаваахѫ. роꙁвѣ лко хъ могѫтъ хрстоса носꙙштааго корабьꙗ дрьжат сꙙ гонеꙁнѫтъ. а ꙁьл морьскоѭ съмрьтѭ вь невѣрьствѣ погꙑбнѫтꙿ С 401.5 носѧ бога ϑεοφόρος Носещ Бога ꙇ не прѣстаѭщѧѩ водꙑ рѣьнꙑѩ. скрнѭ вдѣвъше ба носѧщѭ. сѣмо  овамо текошѧ СЕ 1b 4 М З А СК Б Е СЕ К С Х Гр φέρω φορέω βαστάζω συμβαστάζω αἴρω ἄγω ἐπάγω ἐγχειρίζω περίκειμαι ἔχω βάλλω περιβάλλομαι συγκομίζω Нвб нося [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА