Старобългарски речник
неродт 
неродт -нерождѫ -неродш несв 1. Не ме е грижа, не се интересувам, нехая он же не рождъше отдѫ. овъ на село свое овъ на кѹплѭ своѭ М Мт 22.5 З,А. Срв. СЕ 106а 20 ꙇ марꙿта млъвл҄ѣаше. о мноꙁѣ слѹжьбѣ. ставьш же рее. г. не родш л ѣко сестра моѣ. еднѫ мѧ остав слѹжт. рьц ѹбо еі да м поможетъ З Лк 10.40А  вон прсѣдѣахѫ.  не рождаахѫ въ сѫботѫ то творꙙште.  дѣлаѭште. нъ на дꙿно тъьѭ ꙁьрѣахѫ на сво пронꙑрьство С 444.5 2. Не се грижа, оставям без внимание някого, нещо а намънкъ бѣжтъ ѣко намьнкь естъ.  нородтъ (!) о овъцахъ А Йо 10.13 3. Пренебрегвам, не зачитам, презирам някого, нещо блюдѣте сѧ  не родте о едномъ отъ малꙑхъ схъ. гл бо вамъ. ѣко анћл хъ ннбсхъ. въ інѫ вдѧтъ лце отъца моего нбскааго М Мт 18.10А, СК ꙇбо тогда. егда пріѩтъ тѣло іюда. въскоі въ нь дьѣволъ. не о тѣлесі гні не родѧ. нъ о ꙇюдѣ не ро.ѧ. (!) ꙁа беꙁоъство К 8а 34, 35 Не се съобразявам с нещо. аще же не послѹшаатъ хъ. рьц цркв. аште же  о цркв не родт вььнетъ. да бѫдетъ т ѣко ѩꙁꙑьнкъ. ꙇ мꙑтарь М Мт 18.17А ꙇ посꙑлаѭтъ къ немѹ ѹенкꙑ своѩ. съ іродѣнꙑ глѭще ѹтелю вѣмъ ѣко стненъ ес. пѫт бжю въ істнѫ ѹш. ꙇ н о комьже не родш. не ꙁьрш бо на лце комъ М Мт 22.16 З Изч М З А СК СЕ К С Гр ἀμελέω οὐ μέλω καταφρονέω παρακούω Нвб Срв радея ОА