Старобългарски речник
навеерь 
навеерь -ꙗ ср Навечерие срещу църковен празник мⷺца деⷦ҇ ҃ г҃ вь навеере родства хва А 132b 6 мⷺца енѹⷬ҇а д҃. навеⷱ҇ре стаⷢ҇а боавленѣ А 138а 10 мⷺца мⷬ҇а ҃ г҃ навееⷬ҇ благовѣщенѣ А 144b 2  навеере ѹсьпеню стъѩ бцѧ А 152а 10 навеере рождьства хва СК 137b 1 д҃ї въꙁдвжене стаго  естънаго.  жївотворѧщаго крста хва. въ навеере. бваѫтъ. тенїѣ. г҃. а҃. ѡⷮ҇ схода Е 30а 7 Изч А СК Е Гр παραμονή навеере Нвб навечерие ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР Срв навечер НТ