Старобългарски речник
непрꙗꙁннъ 
непрꙗꙁннъ -ꙑ прил притеж 1. Дяволски, на дявола, на злия дух доброе же сѣмѧ се сѫтъ. снве цсрствѣ. а плѣвелъ сѫтъ снве непрꙗꙁнн М Мт 13.38 З, А. Срв. УIб 5 моѳе. раꙁ(д)ражаше с(ѧ). (в)ъ немъ. вїдѧщ. (непр)ѣꙁнн тѣла  трѣбꙑ сплънъ сѫ(щ) Е 39б 12 гі схе спе нашъ ... вь дьнесьн день отъ непрѣꙁннꙑ работꙑ ꙇꙁбавлъ ес СС Ib 25 ; не прѣꙁьрѣвъ ка. отъ непрѣꙁнна лѫкавъства. въ глѫбнѫ гꙑбѣл. ꙇ льст същедъша СЕ 23а 11 н раста вьꙁскат покаꙗꙁньнꙑѧ готовꙑ цѣльбꙑ. нъ сь непрꙗꙁнномъ покаꙁанмъ погꙑбоста С 362.16—17 тъ  нꙑнѣ гꙑбнѫштꙙ съпаслъ. ѹмрьштенꙑ ожвлъ.  непрꙗꙁнна протвъства отꙙтъ. тъ рабꙑ нꙑ сѫштꙙ грѣхѹ. свободь авлъ С 479.30 ѡ велеꙁълоба непрѣꙁнна ѡ велененавсть добрѹ  ненавсть а Р II 4.14 а дѣволъ ꙁоветъ гѫсльм  плѧсьц пѣⷭ҇м непрѣꙁннам Р II 4.26 ꙇ блгв вно се. ꙇ сътвор е во всѣко благорастворене. пѭщмъ. да беꙁ вьсѣкоѩ непрꙗꙁннꙑ дѣтѣл. пѭщее. славмъ тѧ СЕ 14b 6 пораженъ дхомъ непрꙗꙁнномъ. прѣбꙑ самъ нѣмъ  неподвжмъ С 562.9 2. Като същ. непрꙗꙁнна ср мн πονηρά Порочни, нечисти, престъпни мисли вдѣвъ же іс помꙑшлѣнꙗ хъ рее мъ. въскѫѭ помꙑшлѣете вꙑ. непрꙗꙁнна вь срдц вашемь СК Мт 9.4 непрꙗꙁнна сѣть ἡ τοῦ διαβόλου παγίς Лукавствата, измамите, изкушенията на дявола съподоб  жт достоно. аћлскѹмѹ жтью. ꙇ съхран  отъ непрѣꙁннъ сѣте. ощаѩ емѹ дшѭ  тѣло СЕ 81b 1 съхранѣ отъ всего дѣѣнѣ  кова. ꙇ дха неста. покрꙑ  ѩ отъ сѣте. непрѣꙁннъ СЕ 18b 16  вльнꙑ нꙑнꙗшнꙗаго жтꙗ хранно. прѣплѹт.  непрꙗꙁннъ сѣт вꙑше бꙑвъше. вѣьнаа благаа ѹлѹт С 498.6 непрꙗꙁнно дѣло τὸ πονηρόν, ἡ πονηρὰ προαίρεσις Злодеяние како могѫ аꙁъ сътворт непрꙗꙁнно се дѣло С 366.8 лхоманѣ. родтелѣ непрѣꙁннъ дѣлесъ. слѹженью. гръдꙑнѧ отълѫаѭщѧѩ отъ ба. творѧщ таковаа црства бжьѣ наслѣдоват не могѫтъ СЕ 89а 17 кротъко бесѣдѹѧ съкрꙑ непрꙗꙁнна дѣлесе мꙙ. т обьште стьствѹ нарее мꙙ С 394.18 М З А СК У Е СС СЕ С Р Гр τοῦ διαβόλου πονηρός τοῦ πονηροῦ δαιμονικός τοῦ ἀντικειμένου непрѣꙁннъ непрѣꙁненъ непріѣꙁнінъ Нвб Срв неприязнен книж ОА ВА ЕтМл БТР АР