Исторически речник
ꙁа ꙁаамвоньнъ ꙁабавлене ꙁаблѫдт+ ꙁаблѫждень+ ꙁаблѫждьньнъ ꙁабъвень+ ꙁабъдѣньнъ+ ꙁабъдѣт+ ꙁабꙑват+ ꙁабꙑт ꙁабꙑт сѧ ꙁабꙑть+ ꙁабꙑть+ ꙁавахътан ꙁавда+ ꙁавдѣт+ ꙁавдьлвъ+ ꙁавсть+ ꙁавстьлвъ+ ꙁавстьнкъ+ ꙁавт+ ꙁавлонъ ꙁавора+ ꙁаврѣт+ ꙁавѣса ꙁавѣтъ+ ꙁавѣщават+ ꙁавѣщане ꙁавѣщат+ ꙁавьлонь ꙁавѧꙁат+ ꙁавулон҄ь+ ꙁагладт+ ꙁаглаждат+ ꙁаградт+ ꙁаградьнъ+ ꙁаграждат ꙁад ꙁадльжт+ ꙁадѹшт сѧ+ ꙁадѣт+ ꙁадѣꙗт сѧ+ ꙁадъхнѫт сѧ+ ꙁадь ꙁадьнь ꙁаемодавьць ꙁажда+ ꙁаждь+ ꙁажещ+ ꙁажꙃат+ ꙁаꙁрат+ ꙁаꙁнаменат+ ꙁаꙁоръ+ ꙁаꙁорьнъ+ ꙁаꙁьрѣт+ ꙁамат+ ꙁамодавьць+ ꙁамъ+ ꙁат+ ꙁакалат+ ꙁаклане ꙁаклат+ ꙁакленѫт+ ꙁаклепе ꙁаклепъ+ ꙁаклнань+ ꙁаклнат+ ꙁаклнат сѧ ꙁаклюеньнъ ꙁаклют+ ꙁаклют сѧ+ ꙁаклѧт+ ꙁаковат ꙁаколень+ ꙁаконодавьць+ ꙁаконодань+ ꙁаконодаꙗт+ ꙁаконополагат ꙁаконоположень+ ꙁаконоположт ꙁаконоположьнкъ ꙁаконопрѣпьно ꙁаконопрѣстѫпл҄ень+ ꙁаконопрѣстѫпьнкъ+ ꙁаконопрѣстѫпьнъ+ ꙁаконоѹтел҄ь+ ꙁаконъ+ ꙁаконьнкъ+ ꙁаконьно ꙁаконьнѣ ꙁаконьнъ+ ꙁакровъ+ ꙁакрꙑват+ ꙁакрꙑват сѧ+ ꙁакрꙑт+ ꙁакхе+ ꙁакхеовъ+ ꙁакълат ꙁакъснѣне ꙁакьлат ꙁакьхе ꙁакьхеовъ ꙁакьхѣ ꙁалаꙁъ+ ꙁалогъ+ ꙁаложт+ ꙁамаꙁат+ ꙁаматерѣт ꙁаматорѣт+ ꙁаморт+ ꙁамѹдт+ ꙁамꙑслъ+ ꙁамѫдт ꙁан҄е ꙁане ꙁан҄еже ꙁанда+ ꙁаносъ ꙁанѳасъ ꙁападъ+ ꙁападьнъ+ ꙁападьскъ+ ꙁапалт+ ꙁапеатлѣньнъ ꙁапеатьлѣт+ ꙁапещ сѧ+ ꙁапнат+ ꙁапльвань+ ꙁапльват+ ꙁаповѣдань+ ꙁаповѣдат+ ꙁаповѣдоват ꙁаповѣдѣт+ ꙁаповѣдь+ ꙁапослѹшат+ ꙁапрѣтт+ ꙁапрѣщат+ ꙁапрѣщень+ ꙁапрьва ꙁапѹстѣнь+ ꙁапѹстѣт+ ꙁапьрат+ ꙁапѧт+ ꙁапѧть ꙁапѧть+ ꙁараꙁт+ ꙁарещ+ ꙁарлъ+ ꙁарнѫт ꙁарокъ+ ꙁарръ ꙁаръ+ ꙁарꙗ+ ꙁаскопь+ ꙁастоꙗт+ ꙁастѫпань+ ꙁастѫпат+ ꙁастѫпт+ ꙁастѫпл҄ень+ ꙁастѫпъ+ ꙁастѫпьнкъ+ ꙁастѫпьнца+ ꙁасѣдьнкъ+ ꙁасъвѣдѣтельствоват+ ꙁатварꙗт+ ꙁатворене ꙁатвор҄ень+ ꙁатворт+ ꙁатворт сѧ+ ꙁатворъ+ ꙁатоене ꙁатъкнѫт+ ꙁатꙑкат+ ꙁаѹлонъ ꙁаѹтра ꙁаѹтрьн҄+ ꙁаѹшань+ ꙁаѹшат+ ꙁаѹшень+ ꙁаѹшт+ ꙁахарнъ+ ꙁахарнъ ꙁахарꙗ+ ꙁахарꙑнъ ꙁаходт+ ꙁаходъI+ ꙁаходъII+ ꙁахождене ꙁацѣдт+ ꙁанат+ ꙁаѧло+ ꙁаѧт+ ꙁаѧть+ ꙁащттель+ ꙁащтт+ ꙁащтьнкъ+ ꙁащцат+ ꙁащщат+ ꙁащщень+ ꙁамъ ꙁаѫдт ꙁаѩт+ ꙁаѩць+ ꙁбавл҄ень ꙁвꙁдане ꙁвонъ+ ꙁвѣꙁда+ ꙁвѣꙁдоꙁьрьць+ ꙁвѣꙁдьнъ ꙁвѣре ꙁвѣрнъ+ ꙁвѣрньнъ+ ꙁвѣрньскъ+ ꙁвѣрокръмьнкъ+ ꙁвѣроꙗдмъ+ ꙁвѣрь+ ꙁвѣрьнъ+ ꙁвѣрьскъ ꙁвѧщ+ ꙁде ꙁдѣленъ ꙁеведе+ ꙁеведеовъ+ ꙁеведѣ ꙁеве+ ꙁеленъ+ ꙁель+ ꙁемл҄елѣгань+ ꙁемльнъ ꙁемл҄ьскъ+ ꙁемлꙗ+ ꙁемьнъ+ ꙁефеꙗне+ ꙁеѵсъ+ ꙁвъ+ ꙁждтел҄ь+ ꙁꙁань+ ꙁлотъ+ ꙁма+ ꙁмнь ꙁмѣ ꙁмьнъ+ ꙁновꙗ+ ꙁновъ+ ꙁноновъ+ ꙁнонъ+ ꙁнѫт+ ꙁлакъ+ ꙁлатарь ꙁлаткъ+ ꙁлатца+ ꙁлато+ ꙁлатоносвъ+ ꙁлатоѹстъ+ ꙁлатоѫꙁдьнъ ꙁлатъ+ ꙁлатьнъ+ ꙁлаьнъ ꙁлъь+ ꙁмарагдъ+ ꙁмараꙁдь ꙁм ꙁмнъ ꙁмꙗ ꙁмꙗ ꙁмвъ ꙁмръна+ ꙁмръннъ ꙁмръньнъ+ ꙁмърнъ ꙁмь+ ꙁмьнъ+ ꙁмьн҄ь+ ꙁмьꙗ+ ꙁмьвъ+ ꙁмѵрьнаI+ ꙁмѵрьнаII+ ꙁмѵрьнꙗ+ ꙁмѵрьнъ+ ꙁмѵрьньскъ+ ꙁнаменават+ ꙁнаменат+ ꙁнаментъ+ ꙁнаменоват+ ꙁнаменосьць ꙁнамень+ ꙁнань+ ꙁнат+ ꙁнамъ ꙁно+ ꙁодъ+ ꙁолъ ꙁолъто ꙁоровавел҄евъ+ ꙁоровавел҄ь+ ꙁорꙗ+ ꙁосма+ ꙁоткъ+ ꙁракъ+ ꙁрьно+ ꙁрьцало+ ꙁѣло ꙁѣлѹто ꙁѣльнъ ꙁѣнца+ ꙁюпелъ ꙁъвань+ ꙁъват+ ꙁъло+ ꙁълоба+ ꙁълобвъ+ ꙁълобт+ ꙁълобоват+ ꙁълобѣсе ꙁълобѣсьноват ꙁълобѣсьнъ+ ꙁълобь+ ꙁълобьнъ ꙁъловѣрьнъ+ ꙁъловѣрьство+ ꙁъловѣрь+ ꙁълодѣ+ ꙁълодѣнъ+ ꙁълодѣскъ+ ꙁълодѣство+ ꙁълодѣꙗнь+ ꙁълодѣꙗт сѧ+ ꙁълокъꙁньнъ+ ꙁъломѫдре ꙁълонаѧльнъ ꙁълонравьнъ+ ꙁълопострадат ꙁълославе ꙁълославьнъ ꙁълословт+ ꙁълосмраде ꙁълосмрадьнъ ꙁълострадане ꙁълострадат+ ꙁълосъмрьтьнъ+ ꙁълотворт+ ꙁълотеене ꙁълоьствъ ꙁълоьстьнъ+ ꙁълѣ ꙁълъ+ ꙁъль+ ꙁꙑбань+ ꙁꙑбат+ ꙁꙑбат сѧ+ ꙁьдань+ ꙁьдател҄ь+ ꙁьдат+ ꙁьдъ+ ꙁьртель ꙁьртельнъ ꙁьрѣлъ+ ꙁьрѣлъ ꙁьрѣнь+ ꙁьрѣт+ ꙁьꙗт+ ꙁѧт+ ꙁѧть+ ꙁѫбъ+ ꙁѫбьнъ+ ꙁѫбьць