Исторически речник
ꙁълословт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁълословтꙁълословлѭ, ꙁълословлѧ, ꙁълослововѧ, ꙁълословьѭ, ꙁълословлюꙁълословшꙁълословтъ, ꙁълословть, ꙁълословтꙁълословмъ, ꙁълословмь, ꙁълословм, ꙁълословмоꙁълословте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁълословѧтъ, ꙁълословѧть, ꙁълословѧтꙁълословвѣꙁълословтаꙁълословтеꙁълословꙁълослов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁълословмъ, ꙁълословмь, ꙁълословмꙁълословтеꙁълословвѣꙁълословтаꙁълословхъ, ꙁълословхь, ꙁълословхꙁълослов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁълословꙁълословхомъ, ꙁълословхомь, ꙁълословхом, ꙁълословхмꙑꙁълословстеꙁълословшѧ, ꙁълословшѫ, ꙁълословша, ꙁълословше, ꙁълословхѫꙁълословховѣꙁълословста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁълословстеꙁълословѣахъ, ꙁълословѣѣхъ, ꙁълословѣхъ, ꙁълословѧхъ, ꙁълословѣахь, ꙁълословѣѣхь, ꙁълословѣхь, ꙁълословѧхь, ꙁълословѣах, ꙁълословѣѣх, ꙁълословѣх, ꙁълословѧхꙁълословѣаше, ꙁълословѣѣше, ꙁълословѣше, ꙁълословѧшеꙁълословѣаше, ꙁълословѣѣше, ꙁълословѣше, ꙁълословѧшеꙁълословѣахомъ, ꙁълословѣѣхомъ, ꙁълословѣхомъ, ꙁълословѧхомъ, ꙁълословѣахомь, ꙁълословѣѣхомь, ꙁълословѣхомь, ꙁълословѧхомь, ꙁълословѣахом, ꙁълословѣѣхом, ꙁълословѣхом, ꙁълословѧхомꙁълословѣашете, ꙁълословѣѣшете, ꙁълословѣшете, ꙁълословѣасте, ꙁълословѣѣсте, ꙁълословѣсте, ꙁълословѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁълословѣахѫ, ꙁълословѣѣхѫ, ꙁълословѣхѫ, ꙁълословѣахѹ, ꙁълословѣѣхѹ, ꙁълословѣхѹ, ꙁълословѧхѹꙁълословѣаховѣ, ꙁълословѣѣховѣ, ꙁълословѣховѣ, ꙁълословѧховѣꙁълословѣашета, ꙁълословѣѣшета, ꙁълословѣшета, ꙁълословѣаста, ꙁълословѣѣста, ꙁълословѣста, ꙁълословѧстаꙁълословѣашете, ꙁълословѣѣшете, ꙁълословѣшете, ꙁълословѣасте, ꙁълословѣѣсте, ꙁълословѣсте, ꙁълословѧсте
ꙁълословт -ꙁълословлѭ -ꙁълословш несв Говоря против някого, злословя мос бо рее ьт отъца своего  матерь своꙗ. ꙇ же ꙁълословтъ отъца л матерь съмрътьѭ да ѹмьретъ М Мк 7.10 З.Срв. Мт 15.4 М З нктоже бо естъ же сътвортъ. слѫ о мен моемь. ꙇ въꙁможетъ въскорѣ ꙁълословт мѧ М Мк 9.39 Изч М З А Калка от гр κακολογέω Нвб злословя ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ