Исторически речник
ꙁарещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁарещꙁарекѫ, ꙁарекѹꙁареешꙁареетъ, ꙁарееть, ꙁареетꙁареемъ, ꙁареемь, ꙁареем, ꙁареемоꙁареете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁарекѫтъ, ꙁарекѹтъ, ꙁарекѫть, ꙁарекѹть, ꙁарекѫт, ꙁарекѹтꙁареевѣꙁареетаꙁареетеꙁарьц, ꙁаръц, ꙁарцꙁарьц, ꙁаръц, ꙁарц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁарьцѣмъ, ꙁаръцѣмъ, ꙁарцѣмъ, ꙁарьцѣмь, ꙁаръцѣмь, ꙁарцѣмь, ꙁарьцѣм, ꙁаръцѣм, ꙁарцѣмꙁарьцѣте, ꙁаръцъте, ꙁарцѣтеꙁарьцѣвѣ, ꙁаръцѣвѣ, ꙁарцѣвѣꙁарьцѣта, ꙁаръцѣта, ꙁарцѣтаꙁарѣхъ, ꙁарекохъ, ꙁарѣхь, ꙁарекохь, ꙁарѣх, ꙁарекохꙁарее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁарееꙁарѣхомъ, ꙁарекохомъ, ꙁарѣхомь, ꙁарекохомь, ꙁарѣхом, ꙁарекохом, ꙁарекохмꙑꙁарѣсте, ꙁарекостеꙁарѣшѧ, ꙁарекошѧ, ꙁарѣшѫ, ꙁарекошѫ, ꙁарѣша, ꙁарекоша, ꙁарѣше, ꙁарекоше, ꙁарекохѫꙁарѣховѣ, ꙁарекоховѣꙁарѣста, ꙁарекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁарѣсте, ꙁарекостеꙁареахъ, ꙁареахь, ꙁареахꙁареашеꙁареашеꙁареахомъ, ꙁареахомь, ꙁареахомꙁареашете, ꙁареасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁареахѫ, ꙁареахѹꙁареаховѣꙁареашета, ꙁареастаꙁареашете, ꙁареасте
ꙁарещ -ꙁарекѫ -ꙁарееш св Заръчам, поръчам, наредя  въспрѣтвъ лѫкавѹѹмѹ томѹ бѣсѹ. ꙁарее мѹ да нкꙿдеже сꙙ не ꙗвтъ. н пакост сътвортъ комѹ С 36.25 Изч С Гр παραγγέλλω Нвб Срв заръчам, заръчвам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА