Исторически речник
ꙁꙑбат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁꙑбат сѧꙁꙑблѭ, ꙁꙑблѧ, ꙁꙑблюꙁꙑблешꙁꙑблетъ, ꙁꙑблеть, ꙁꙑблетꙁꙑблемъ, ꙁꙑблемь, ꙁꙑблем, ꙁꙑблемоꙁꙑблете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁꙑблѭтъ, ꙁꙑблѧтъ, ꙁꙑблютъ, ꙁꙑблѭть, ꙁꙑблѧть, ꙁꙑблють, ꙁꙑблѭт, ꙁꙑблѧт, ꙁꙑблютꙁꙑблевѣꙁꙑблетаꙁꙑблетеꙁꙑблꙁꙑбл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁꙑблмъ, ꙁꙑблѣмъ, ꙁꙑблꙗмъ, ꙁꙑблмь, ꙁꙑблѣмь, ꙁꙑблꙗмь, ꙁꙑблм, ꙁꙑблѣм, ꙁꙑблꙗмꙁꙑблте, ꙁꙑблѣте, ꙁꙑблꙗтеꙁꙑблвѣ, ꙁꙑблѣвѣ, ꙁꙑблꙗвѣꙁꙑблта, ꙁꙑблѣта, ꙁꙑблꙗтаꙁꙑбахъ, ꙁꙑбахь, ꙁꙑбахꙁꙑба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁꙑбаꙁꙑбахомъ, ꙁꙑбахомь, ꙁꙑбахом, ꙁꙑбахмꙑꙁꙑбастеꙁꙑбашѧ, ꙁꙑбашѫ, ꙁꙑбаша, ꙁꙑбаше, ꙁꙑбахѫꙁꙑбаховѣꙁꙑбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁꙑбастеꙁꙑбаахъ, ꙁꙑбахъ, ꙁꙑбаахь, ꙁꙑбахь, ꙁꙑбаах, ꙁꙑбахꙁꙑбааше, ꙁꙑбашеꙁꙑбааше, ꙁꙑбашеꙁꙑбаахомъ, ꙁꙑбахомъ, ꙁꙑбаахомь, ꙁꙑбахомь, ꙁꙑбаахом, ꙁꙑбахомꙁꙑбаашете, ꙁꙑбашете, ꙁꙑбаасте, ꙁꙑбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁꙑбаахѫ, ꙁꙑбахѫ, ꙁꙑбаахѹ, ꙁꙑбахѹꙁꙑбааховѣ, ꙁꙑбаховѣꙁꙑбаашета, ꙁꙑбашета, ꙁꙑбааста, ꙁꙑбастаꙁꙑбаашете, ꙁꙑбашете, ꙁꙑбаасте, ꙁꙑбасте
ꙁꙑбат сѧ -ꙁꙑблѭ сѧ -ꙁꙑбл҄еш сѧ несв 1. Люлея се, клатя се ꙁемлѣ ꙁꙑблѫшті сѧ мѧтетъ. ꙇ обѣшаетъ трѫсомъ К 11b 3 ꙗкоже цръквштѹ ꙁꙑбат сꙙ. акꙑ дѫбѹ отъ вѣтра ꙁꙑбьѭштѹ сꙙ С 228.13  подрѹга с раꙁбонка не решт не вѣдꙑ словесъ.  всѫ тварь же вдѣ. сѣмо  онамо ꙁꙑбьѭштѫ сꙙ С 426.28 ꙁꙑбьѭштѹ сꙙ съпръва  прѣстран҄ꙗѭштѹ на овѣ странѣ С 563.7—8 Залитам като пиян. вода на вно прѣлагама бѣаше. а он вна не въкѹсвъше. ꙁавстѭ ѹпвъшесꙙꙁꙑбаахѫ С 398.27 При студ, треска — тракам [зъби]. ꙁѫбомъ ꙁꙑбьѭштемъ сꙙ. жламъ съгръждаѭштемъ сꙙ.  вьсемѹ тѣлѹ невол҄еѭ сълꙙцаѭштѹ сꙙ С 89.17 Образно. тꙙжц вѣтр велкѫ дꙑханꙗ слѫ на кротость тшаахѫ. а он ръвъностѭ ꙁавст ꙁꙑбьѭште сꙙ. распꙙтю ꙁмꙑ поѹаахѫ сꙙ С 399.12 2. Прен. Колеблив съм, не съм стабилен, сигурен в решенията си прѣжде бо мрѹ старѣшнѣ. хрстосѹ пршествꙗ многꙑ недѫгꙑ ловѣьскꙑ ꙁ(...)ше (вм. ꙁꙑбааше, Север., с. 352, бел. под линия) сꙙ родъ. къ капштемъ слѹженю С 352.11 К С Гр κινέομαι κλονέομαι ἀράσσομαι σαλεύομαι περιφέρομαι φέρομαι Нвб Ø