Исторически речник
ꙁагладт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁагладтꙁаглаждѫ, ꙁаглаждѹꙁагладшꙁагладтъ, ꙁагладть, ꙁагладтꙁагладмъ, ꙁагладмь, ꙁагладм, ꙁагладмоꙁагладте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁагладѧтъ, ꙁагладѧть, ꙁагладѧтꙁагладвѣꙁагладтаꙁагладтеꙁагладꙁаглад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁагладмъ, ꙁагладмь, ꙁагладмꙁагладтеꙁагладвѣꙁагладтаꙁагладхъ, ꙁагладхь, ꙁагладхꙁаглад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁагладꙁагладхомъ, ꙁагладхомь, ꙁагладхом, ꙁагладхмꙑꙁагладстеꙁагладшѧ, ꙁагладшѫ, ꙁагладша, ꙁагладше, ꙁагладхѫꙁагладховѣꙁагладста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁагладстеꙁаглаждаахъ, ꙁаглаждахъ, ꙁаглажахъ, ꙁаглаждаахь, ꙁаглаждахь, ꙁаглажахь, ꙁаглаждаах, ꙁаглаждах, ꙁаглажахꙁаглаждааше, ꙁаглаждаше, ꙁаглажашеꙁаглаждааше, ꙁаглаждаше, ꙁаглажашеꙁаглаждаахомъ, ꙁаглаждахомъ, ꙁаглажахомъ, ꙁаглаждаахомь, ꙁаглаждахомь, ꙁаглажахомь, ꙁаглаждаахом, ꙁаглаждахом, ꙁаглажахомꙁаглаждаашете, ꙁаглаждашете, ꙁаглажашете, ꙁаглаждаасте, ꙁаглаждасте, ꙁаглажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаглаждаахѫ, ꙁаглаждахѫ, ꙁаглажахѫ, ꙁаглаждаахѹ, ꙁаглаждахѹ, ꙁаглажахѹꙁаглаждааховѣ, ꙁаглаждаховѣ, ꙁаглажаховѣꙁаглаждаашета, ꙁаглаждашета, ꙁаглажашета, ꙁаглаждааста, ꙁаглаждаста, ꙁаглажастаꙁаглаждаашете, ꙁаглаждашете, ꙁаглажашете, ꙁаглаждаасте, ꙁаглаждасте, ꙁаглажасте
ꙁагладт -ꙁаглаждѫ -ꙁагладш св Изтрия, залича тъ рабꙑ нꙑ сѫштꙙ грѣхѹ. свободь авлъ. ꙁагладвъ наше рѫкоѱань С 480.2 да  рѫкоѱань грѣхъ нашхъ ꙁагладтъ С 483.5 Образно. ꙁаглад кроплꙗм слъꙁъ. напсане ꙁълꙑ жꙁн С 390.17 Изч С Гр ἐξαλείφω ἀπαλείφω Нвб загладя ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР ДА