Исторически речник
ꙁадъхнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁадъхнѫт сѧꙁадъхнѫ, ꙁадьхнѫ, ꙁадъхнѹ, ꙁадьхнѹꙁадъхнеш, ꙁадьхнешꙁадъхнетъ, ꙁадьхнетъ, ꙁадъхнеть, ꙁадьхнеть, ꙁадъхнет, ꙁадьхнетꙁадъхнемъ, ꙁадьхнемъ, ꙁадъхнемь, ꙁадьхнемь, ꙁадъхнем, ꙁадьхнемꙁадъхете, ꙁадьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁадъхѫтъ, ꙁадьхнѫтъ, ꙁадъхнѹтъ, ꙁадьхнѹтъ, ꙁадъхнѫть, ꙁадьхнѫть, ꙁадъхнѹть, ꙁадьхнѹть, ꙁадъхнѫт, ꙁадьхнѫт, ꙁадъхнѹт, ꙁадьхнѹтꙁадъхневѣ, ꙁадьхневѣꙁадъхнета, ꙁадьхнетаꙁадъхнете, ꙁадьхнетеꙁадъхн, ꙁадьхнꙁадъхн, ꙁадьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁадъхнѣмъ, ꙁадьхнѣмъ, ꙁадъхнѣмь, ꙁадьхнѣмь, ꙁадъхнѣм, ꙁадьхнѣмꙁадъхнѣте, ꙁадьхнѣтеꙁадъхнѣвѣ, ꙁадьхнѣвѣꙁадъхнѣта, ꙁадьхнѣтаꙁадъхъ, ꙁадъхнѫхъ, ꙁадъхнѹхъ, ꙁадьхъ, ꙁадьхнѫхъ, ꙁадьхнѹхъ, ꙁадъхь, ꙁадъхнѫхь, ꙁадъхнѹхь, ꙁадьхь, ꙁадьхнѫхь, ꙁадьхнѹхь, ꙁадъхнѫх, ꙁадъхнѹх, ꙁадьхнѫх, ꙁадьхнѹхꙁадъше, ꙁадъхнѫ, ꙁадъхнѹ, ꙁадьхъ, ꙁадьхнѫ, ꙁадьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁадъше, ꙁадъхнѫ, ꙁадъхнѹ, ꙁадьхъ, ꙁадьхнѫ, ꙁадьхнѹꙁадъхомъ, ꙁадъхнѫхомъ, ꙁадъхнѹхомъ, ꙁадьхомъ, ꙁадьхнѫхомъ, ꙁадьхнѹхомъ, ꙁадъхомь, ꙁадъхнѫхомь, ꙁадъхнѹхомь, ꙁадьхомь, ꙁадьхнѫхомь, ꙁадьхнѹхомь, ꙁадъхнѫхом, ꙁадъхнѹхом, ꙁадьхнѫхом, ꙁадьхнѹхом, ꙁадъхнѫхмꙑ, ꙁадьхнѫхмꙑꙁадъшете, ꙁадъхнѫсте, ꙁадъхнѹсте, ꙁадьшете, ꙁадьхнѫсте, ꙁадьхнѹстеꙁадъхѫ, ꙁадъхнѫшѧ, ꙁадъхнѹшѧ, ꙁадьхѫ, ꙁадьхнѫшѧ, ꙁадьхнѹшѧ, ꙁадъхнѫшѫ, ꙁадьхнѫшѫ, ꙁадьхнѹшѫ, ꙁадъхнѫша, ꙁадъхнѹша, ꙁадьхнѫша, ꙁадьхнѹша, ꙁадъхнѫше, ꙁадъхнѹше, ꙁадьхнѫше, ꙁадьхнѹше, ꙁадъхнѫхѫ, ꙁадьхнѫхѫꙁадъховѣ, ꙁадъхнѫховѣ, ꙁадъхнѹховѣ, ꙁадьховѣ, ꙁадьхнѫховѣ, ꙁадьхнѹховѣꙁадъшета, ꙁадъхнѫста, ꙁадъхнѹста, ꙁадьшета, ꙁадьхнѫста, ꙁадьхнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁадъшете, ꙁадъхнѫсте, ꙁадъхнѹсте, ꙁадьшете, ꙁадьхнѫсте, ꙁадьхнѹстеꙁадъхнѣахъ, ꙁадъхнѣхъ, ꙁадъхнѣахь, ꙁадъхнѣхь, ꙁадъхнѣах, ꙁадъхнѣхꙁадъхнѣаше, ꙁадъхнѣшеꙁадъхнѣаше, ꙁадъхнѣшеꙁадъхнѣахомъ, ꙁадъхнѣхомъ, ꙁадъхнѣахомь, ꙁадъхнѣхомь, ꙁадъхнѣахом, ꙁадъхнѣхомꙁадъхнѣашете, ꙁадъхнѣшете, ꙁадъхнѣасте, ꙁадъхнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁадъхнѣахѫ, ꙁадъхнѣхѫ, ꙁадъхнѣахѹ, ꙁадъхнѣхѹꙁадъхнѣаховѣ, ꙁадъхнѣховѣꙁадъхнѣашета, ꙁадъхнѣшета, ꙁадъхнѣаста, ꙁадъхнѣстаꙁадъхнѣашете, ꙁадъхнѣшете, ꙁадъхнѣасте, ꙁадъхнѣсте
ꙁадъхнѫт сѧ -ꙁадъхнѫ сѧ -ꙁадъхнеш сѧ св Задъхам се, не мога да си поема дъх протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ ...  овъ хъ ꙁѣѧ стоꙗше. овъ же колѣнома лце покрꙑвааше. а дрѹгꙑ нць ꙁадьхнѣаше сꙙ С 466.13 Образно. вода на вно прѣлагама бѣаше. а он ... ꙁавстѭ ... сꙙ ꙁꙑбаахѫ. вдѫшꙙ крьвь тоꙙштꙙѧ ... тоже он рьвьностѭ ꙁадъхнѫт сꙙ хотѣахѫ С 398.29 Изч С Гр ἀναπήγνυμαι καταστασιάζω Нвб задъхна се ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР ЕтБАН БТР Срв задъхам се