Исторически речник
ꙁапрѣтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁапрѣттꙁапрѣщѫ, ꙁапрѣщѹꙁапрѣтшꙁапрѣттъ, ꙁапрѣтть, ꙁапрѣттꙁапрѣтмъ, ꙁапрѣтмь, ꙁапрѣтм, ꙁапрѣтмоꙁапрѣтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁапрѣтѧтъ, ꙁапрѣтѧть, ꙁапрѣтѧтꙁапрѣтвѣꙁапрѣттаꙁапрѣттеꙁапрѣтꙁапрѣт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁапрѣтмъ, ꙁапрѣтмь, ꙁапрѣтмꙁапрѣттеꙁапрѣтвѣꙁапрѣттаꙁапрѣтхъ, ꙁапрѣтхь, ꙁапрѣтхꙁапрѣт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁапрѣтꙁапрѣтхомъ, ꙁапрѣтхомь, ꙁапрѣтхом, ꙁапрѣтхмꙑꙁапрѣтстеꙁапрѣтшѧ, ꙁапрѣтшѫ, ꙁапрѣтша, ꙁапрѣтше, ꙁапрѣтхѫꙁапрѣтховѣꙁапрѣтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁапрѣтстеꙁапрѣщаахъ, ꙁапрѣщахъ, ꙁапрѣщаахь, ꙁапрѣщахь, ꙁапрѣщаах, ꙁапрѣщахꙁапрѣщааше, ꙁапрѣщашеꙁапрѣщааше, ꙁапрѣщашеꙁапрѣщаахомъ, ꙁапрѣщахомъ, ꙁапрѣщаахомь, ꙁапрѣщахомь, ꙁапрѣщаахом, ꙁапрѣщахомꙁапрѣщаашете, ꙁапрѣщашете, ꙁапрѣщаасте, ꙁапрѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁапрѣщаахѫ, ꙁапрѣщахѫ, ꙁапрѣщаахѹ, ꙁапрѣщахѹꙁапрѣщааховѣ, ꙁапрѣщаховѣꙁапрѣщаашета, ꙁапрѣщашета, ꙁапрѣщааста, ꙁапрѣщастаꙁапрѣщаашете, ꙁапрѣщашете, ꙁапрѣщаасте, ꙁапрѣщасте
ꙁапрѣтт -ꙁапрѣщѫ -ꙁапрѣтш св 1. Наложа забрана, забраня, заповядам ꙇ ꙁапрѣт мъ. да ньсоже не вьꙁемлѭтъ на пѫть М Мк 6.8 З тогда въставъ ꙁапрѣт вѣтромь  морю. ꙇ бꙑстъ тшна велѣ М Мт 8.26 З првѣсѧ къ немѹ дѣт да рѫцѣ въꙁложтъ на нѧ. ꙇ помолтъ сѧ. ѹенц же ꙁапрѣтшѧ мъ М Мт 19.13 ЗI ꙇ ꙁапрѣт недѫгѹ семѹ. растѫщюмѹ вь немь. не мѣт плода. н растт сѧ въ вѣкъ СЕ 35а 11 тако бо бѣше ꙁапрѣштено посъланꙑмъ отъ воводꙑ къ н҄емѹ С 17.24 повелѣ легъко хъ вест вь темꙿнцѫ. ꙁапрѣтвъ аглаѹ капкларꙋ. тврьдѣ блюст хъ С 72.2 не ꙁапрѣшташ л нꙑнꙗ бѣсомъ. нъ ꙁапрѣтш тъгда родьствꙋ ог҄ьнѹѹмѹ. аште маш ѹстомъ хсовомъ ѹста подобьна С 383.30 рѣѫще  влѣкѫще, ѡтгнашѧ єго ѡт мѣста, ꙁапрѣщьше не к томѹ смѣат прблжт сѧ тѹ ЙР 12.23. 2. Смъмря, укоря, порицая някого за нарушение на правило, норма на поведение и под аште же съгрѣштъ тебѣ братръ тво ꙁапрѣт емѹ М Лк 17.3 З А СК ꙁапрѣтлъ ес гръдꙑмъ проклѩт ѹкланѣѭштеї сѩ отъ ꙁаповѣдеї твоїхъ СП 118.21 3. Заплаша нъ въсакѹ прїаꙁнь  покоренїе тѣмь подаат. не покарат же се хотещїмь, главною ꙁапрѣт каꙁнїю. напса же  по въсѹдѹ сїа Конст. 431v.29. ꙁапрѣтт дѹхѹ [дѹхомь] ἐμβριμάομαι τῷ πνεύματι Развълнувам се, разтревожа се ꙇс же ѣко вдѣ ѭ плаѫштѫ сѧ. ꙇ пршедъшѧѩ съ неѭ юдеѩ плаѫштѧ сѧ. ꙁапрѣт дхѹ.  въꙁмѫт сѧ самъ М Йо 11.33 З А СК  ꙁапрѣтвъ дѹхомь прꙁъва  сьвꙙꙁа. въ мꙙ сѹ хрьстоса С 45.7—8 Изч М З А СК Б СП СЕ С Гр παραγγέλλω διαστέλλω ἐπιτάσσω ἐπιτιμάω ἐμβριμάομαι Нвб запретя книж остар ОА ВА АК Бот НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР РРОДД ДА