Исторически речник
ꙁълотворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁълотвортꙁълотворѭ, ꙁълотворѧ, ꙁълотворюꙁълотворшꙁълотвортъ, ꙁълотворть, ꙁълотвортꙁълотвормъ, ꙁълотвормь, ꙁълотворм, ꙁълотвормоꙁълотворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁълотворѧтъ, ꙁълотворѧть, ꙁълотворѧтꙁълотворвѣꙁълотвортаꙁълотвортеꙁълотворꙁълотвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁълотвормъ, ꙁълотвормь, ꙁълотвормꙁълотвортеꙁълотворвѣꙁълотвортаꙁълотворхъ, ꙁълотворхь, ꙁълотворхꙁълотвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁълотворꙁълотворхомъ, ꙁълотворхомь, ꙁълотворхом, ꙁълотворхмꙑꙁълотворстеꙁълотворшѧ, ꙁълотворшѫ, ꙁълотворша, ꙁълотворше, ꙁълотворхѫꙁълотворховѣꙁълотворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁълотворстеꙁълотворѣѣхъ, ꙁълотворꙗѣхъ, ꙁълотворꙗꙗхъ, ꙁълотвораахъ, ꙁълотворꙗхъ, ꙁълотворѣхъ, ꙁълотворахъ, ꙁълотворѧахъ, ꙁълотворѧхъ, ꙁълотворꙗѣхь, ꙁълотворꙗꙗхь, ꙁълотворѣѣхь, ꙁълотвораахь, ꙁълотворꙗхь, ꙁълотворѣхь, ꙁълотворахь, ꙁълотворѧахь, ꙁълотворѧхь, ꙁълотворꙗѣх, ꙁълотворꙗꙗх, ꙁълотворѣѣх, ꙁълотвораах, ꙁълотворꙗх, ꙁълотворѣх, ꙁълотворах, ꙁълотворѧах, ꙁълотворѧхꙁълотворѣѣше, ꙁълотворꙗѣше, ꙁълотворꙗꙗше, ꙁълотворааше, ꙁълотворꙗше, ꙁълотворѣше, ꙁълотвораше, ꙁълотворѧаше, ꙁълотворѧшеꙁълотворѣѣше, ꙁълотворꙗѣше, ꙁълотворꙗꙗше, ꙁълотворааше, ꙁълотворꙗше, ꙁълотворѣше, ꙁълотвораше, ꙁълотворѧаше, ꙁълотворѧшеꙁълотворѣѣхомъ, ꙁълотворꙗѣхомъ, ꙁълотворꙗꙗхомъ, ꙁълотвораахомъ, ꙁълотворꙗхомъ, ꙁълотворѣхомъ, ꙁълотворахомъ, ꙁълотворѧахомъ, ꙁълотворѧхомъ, ꙁълотворꙗѣхомь, ꙁълотворꙗꙗхомь, ꙁълотворѣѣхомь, ꙁълотвораахомь, ꙁълотворꙗхомь, ꙁълотворѣхомь, ꙁълотворахомь, ꙁълотворѧахомь, ꙁълотворѧхомь, ꙁълотворꙗѣхом, ꙁълотворꙗꙗхом, ꙁълотворѣѣхом, ꙁълотвораахом, ꙁълотворꙗхом, ꙁълотворѣхом, ꙁълотворахом, ꙁълотворѧахом, ꙁълотворѧхомꙁълотворѣѣшете, ꙁълотворꙗѣшете, ꙁълотворꙗꙗшете, ꙁълотвораашете, ꙁълотворꙗшете, ꙁълотворѣшете, ꙁълотворашете, ꙁълотворꙗѣсте, ꙁълотворꙗꙗсте, ꙁълотворѣѣсте, ꙁълотвораасте, ꙁълотворꙗсте, ꙁълотворѣсте, ꙁълотворасте, ꙁълотворѧасте, ꙁълотворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁълотворѣѣхѫ, ꙁълотворꙗѣхѫ, ꙁълотворꙗꙗхѫ, ꙁълотвораахѫ, ꙁълотворꙗхѫ, ꙁълотворѣхѫ, ꙁълотворахѫ, ꙁълотворꙗѣхѹ, ꙁълотворꙗꙗхѹ, ꙁълотворѣѣхѹ, ꙁълотвораахѹ, ꙁълотворꙗхѹ, ꙁълотворѣхѹ, ꙁълотворахѹ, ꙁълотворѧахѹ, ꙁълотворѧхѹꙁълотворѣѣховѣ, ꙁълотворꙗѣховѣ, ꙁълотворꙗꙗховѣ, ꙁълотворааховѣ, ꙁълотворꙗховѣ, ꙁълотворѣховѣ, ꙁълотвораховѣ, ꙁълотворѧаховѣ, ꙁълотворѧховѣꙁълотворѣѣшета, ꙁълотворꙗѣшета, ꙁълотворꙗꙗшета, ꙁълотвораашета, ꙁълотворꙗшета, ꙁълотворѣшета, ꙁълотворашета, ꙁълотворꙗѣста, ꙁълотворꙗꙗста, ꙁълотворѣѣста, ꙁълотворааста, ꙁълотворꙗста, ꙁълотворѣста, ꙁълотвораста, ꙁълотворѧаста, ꙁълотворѧстаꙁълотворѣѣшете, ꙁълотворꙗѣшете, ꙁълотворꙗꙗшете, ꙁълотвораашете, ꙁълотворꙗшете, ꙁълотворѣшете, ꙁълотворашете, ꙁълотворꙗѣсте, ꙁълотворꙗꙗсте, ꙁълотворѣѣсте, ꙁълотвораасте, ꙁълотворꙗсте, ꙁълотворѣсте, ꙁълотворасте, ꙁълотворѧасте, ꙁълотворѧсте
ꙁълотворт -ꙁълотворѭ -ꙁълотворш несв Върша зло, грях, съгрешавам рее же съ къ нмъ. въпрошѫ вꙑ то достотъ въ соботꙑ добро л творт л ꙁълотворт дшѫ съпаст л погѹбт М Лк 2.9 напрасно въшедъ въ домъ сво. обрѣте ꙗ ꙁло творꙙшта С 169.10 не бо обрꙙштетъ нктоже тако авѣ ꙁвѣштана. нъ їѡнна стъ пртъа. ꙗкоже вѣдѣахѫ глагол҄емаꙗ.  хотꙙште ꙁъло творꙗахѫ С 440.23 Хуля, укорявам. фарсе же ꙁъвавꙑ го на обѣдъ. та въ дѹшьнѣѣмь с дѣльнцѣ хѹльнꙑ ковааше на н҄ь мꙑсл.  съпаса ловѣколюбьств. акꙑ невѣсть ꙁълотворѣаше С 392.30 Изч М С Калка от гр κακοποιέω κακουργέω Превежда и гр. αἰσχροπαγέω, μέμφομαι [ вар. κακίζω] Нвб Срв злотворствувам ОА МлБТР РБЕ злотворен прил злотворец м злотворник м РРОДД РБЕ